2019_07 Qstock festivaal

Päihteet

Päihteet näkyvät arjessamme, vaikka emme itse edes käyttäisi niitä. Päihteet ottavat tilaa arjessa ja juhlassa, musiikissa, somessa ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Erilaisissa kulttuureissa päihteitä käytetään eri tavoin. Toiset käyttävät päihteitä runsaastikin, toiset eivät halua päihtyä ollenkaan. Päihteettömyys on lisääntynyt erityisesti nuorten keskuudessa ja monet haluavat kokea ympäröivän maailman aistit selkeinä.

Useimmiten päihteillä pyritään hakemaan hetkellisiä positiivisia kokemuksia. Samalla mukana tulevat myös ne vaikutukset ja seuraukset, joita ei toivota. Päihteistä aiheutuu usein haittaa sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen. Päihteiden käyttö voi vaikuttaa terveyteen ja kykyyn suoriutua omista tehtävistä. Käyttäjä ei aina huomaa, että hänen käyttäytymisensä voi huolestuttaa tai vahingoittaa myös muita. Siksi päihteidenkäytön erilaisista haitoista kannattaa puhua mahdollisimman avoimesti ja hakea apua ongelmiin.

Lue tarkempaa tietoa:

Tietoa päihteistä

Päihdeilmiö-videolla käsitellään päihteisiin liittyviä teemoja. Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? Mikä on Suomen yleisin päihde? Millaisia haittoja päihteet aiheuttavat? Miksi niiden käyttöä, ostamista ja myyntiä säännellään? 

Päihdeilmiö

Päihteet ja niiden vaikutuksia käyttäjille

Nikotiinituotteet, alkoholi ja huumausaineet ovat päihdyttäviä aineita eli päihteitä. Myös lääkkeet voivat olla päihteitä, jos niitä käytetään muulla tavoin, kuin mihin ne on tarkoitettu. Voit lukea lisää päihteistä Nuortenlinkistä.


Päihteiden käytöllä usein tavoitellaan itselle jotain myönteistä kokemusta tai hyvää oloa. Usein niiden käytöstä seuraa myös ei-toivottuja vaikutuksia. Päihteiden käyttö voi haitata omaa terveyttä tai lisätä tapaturmariskiä. Se voi haitata kykyä huolehtia omista velvollisuuksista tai raha-asioista. Se voi myös aiheuttaa haittoja muille esimerkiksi vaaroina liikenteessä tai ongelmina ihmissuhteissa. Varsinkin eri päihteiden samanaikainen käyttö lisää riskiä odottamattomiin haittoihin.  

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Riskit ja haitat

Päihteidenkäyttö vaikuttaa aivojen toimintaan

Ihmisaivot ovat ainutlaatuiset. Niiden avulla voimme esimerkiksi ajatella, kommunikoida ja liikkua. Päihteiden käyttö vaikuttaa kaikkiin näihin toimintoihin. Päihdelinkin animaatioissa kerrotaan, miten eri päihteet vaikuttavat aivoihin. 

Katso animaatio, miten eri päihteet vaikuttavat aivoihin (päihdelinkki.fi)

Oma päihteidenkäyttö voi haitata muiden elämää

Aina ei tule ajatelleeksi, että päihteiden käytöstä saattaa syntyä haittoja myös muille kuin käyttäjälle itselleen. Lähipiiri voi joutua kokemaan läheisensä liiallisen päihteidenkäytön seuraukset, esimerkiksi ihmisten välisten suhteiden muuttumisen, hoitamatta jääneet asiat, lisääntyvän rahanmenon ja terveyshaitat. Läheisten lisäksi haittoja voivat kokea muutkin ihmiset ja koko yhteiskunta, koska kaikki päihteidenkäyttö lisää terveydenhuollon kustannuksia, elinympäristön ongelmia ja kuluttaa yhteisiä verovaroja. Koska emme asu autiolla saarella, kaikki tekemisemme vaikuttavat myös muihin ihmisiin.

Päihteet ja laki

Laki määrittää ikärajat laillisille päihteille, alkoholille ja tupakalle

Alkoholia tai tupakkatuotteita ostavan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt. Vahvoja alkoholijuomia ostavan alaikäraja on 20 vuotta. Näiden tuotteiden luovuttaminen tai myyminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä lain mukaan. Täysi-ikäinen voi ulkomailta tullessaan tuoda nuuskaa yhden kilon, mutta vain omaan käyttöönsä. Nuuskan myyminen tai lahjoittaminen on kielletty. Päihteitä koskevat lait vaihtelevat eri maissa. Suomen rajojen ulkopuolella voi olla laillisesti myytävänä muitakin nikotiinituotteita tai kannabista sisältäviä tuotteita, joita ei lain mukaan saa tuoda Suomeen. Laittomasta maahantuonnista voi seurata rangaistus.

Tutustu Suomen tupakkalakiin täällä (finlex.fi) 

Tutustu Suomen alkoholilakiin täällä (finlex.fi) 

Päihteiden välittäminen alaikäiselle on laitonta

Täysi-ikäinen voi ostaa tupakkaa ja alkoholia laillisesti omaan käyttöönsä. Näitä tuotteita ei kuitenkaan saa lain mukaan myydä tai luovuttaa eteenpäin alaikäiselle. Päihteet luovuttanut täysi-ikäinen on vastuussa, jos päihteitä käyttävälle alaikäiselle aiheutuu tilanteesta vahinkoa, esimerkiksi tapaturma tai myrkytys. Alaikäisellä ei saa lain mukaan olla hallussaan päihteitä. Jos alaikäisellä on hallussaan alkoholia, siitä voi seurata rikesakko. Poliisi voi ottaa alaikäiseltä alkoholijuomat pois ja hävittää ne. myös tupakkatuotteiden hallussapito on kiellettyä.

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Päihteiden välittäminen

Päihteiden ostaminen pimeiltä markkinoilta on riski

Laittomilta markkinoilta pimeästi ostetulla tuotteella ei ole lain tarjoamaa tuotesuojaa. Ostaja ei voi olla varma tuotteen sisällöstä tai siihen liittyvistä riskeistä, esimerkiksi kuinka vahvaa tai myrkyllistä tuote on.

Miten päihteiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen?

Alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen. Ajokorttia ei saa antaa henkilölle, joka käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita. Poliisi voi määrätä toimittamaan päihdelääkärin antaman lausunnon ja pitempiaikaisen seurannan ennen ajo-oikeuden myöntämistä tai palauttamista.

Mitä voi seurata laittomasta nuuskan maahantuonnista ja välittämisestä?

Videolla poliisi kertoo nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Täysi-ikäinen saa tuoda ulkomailta nuuskaa vain yhden kilon omaan käyttöönsä. Liian suuren määrän tuomisesta tai nuuskan välittämisestä eteenpäin voi seurata rangaistus. Ylimääräisen nuuskan tuomisesta voi joutua maksamaan huomattaviakin jälkiveroja, riippuen tuodusta määrästä.

Nuuskan laittoman maahantuonnin ja välittämisen seuraukset

Mitä tapahtuu, jos nuorella on hallussaan tai hän on käyttänyt kannabista? 

Videolla haastateltava poliisi kertoo kannabikseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä miten poliisi toimii kohdatessaan kannabista hallussaan pitävän nuoren. Kannabiksen hallussapito ja käyttö ovat kiellettyjä ja niistä voi seurata rangaistus. Alaikäisen ensikertalaisen kohdalla voi seuraamuksena olla puhuttelu ilman syytettä, jos kannabiksen määrä on vähäinen. Myös käytön lopettamiseen tarjotaan apua. 

Mitä voi seurata kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta

Kaikki huumeet ovat Suomessa laittomia

Lain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty.

Käyttörikos on lievin huumausainerikos, joka voi tulla esim. kannabiksen käytöstä tai pienen määrän hallussapidosta. Yleisesti siitä seuraa sakkorangaistus. Enimmillään siitä voi saada kuusi kuukautta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Huumausainerikos seuraa kannabiksen kasvattamisesta, maahantuonnista tai antamisesta ilmaiseksi kaverille. Yleisesti siitä seuraa hieman kovempi sakkorangaistus, kuin käyttörikoksesta. Enimmillään siitä voi saada kaksi vuotta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Tutustu Suomen huumausainelakiin täältä (finlex.fi)

Huumerikoksesta tulee merkintä poliisin rekisteriin

 • Poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) jää merkintä kaikista huumerikoksista.
 • Tiedot poistuvat 2-20 vuodessa, riippuen teon vakavuudesta.
 • Esimerkiksi kannabiksen käyttörikos näkyy noin viisi vuotta.
 • Merkintä näkyy asioidessa poliisin palveluissa, esim. lupa-asioissa.
 • Lisäksi merkintä näkyy suojelupoliisin turvallisuusselvityksissä.

Rikostaustaote voidaan vaatia työpaikkaa varten

Rikosrekisteriin tulee merkintä, jos henkilö tuomitaan muuhun rangaistukseen kuin sakkoon. Esimerkiksi ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitseminen johtaa rikosrekisterimerkintään. Merkintä näkyy rikostaustaotteessa, jos sellaisen joutuu hankkimaan. Hakiessa työhön esimerkiksi päiväkotiin, vartijaksi tai vaikka logistiikka-alalle, työnantaja voi vaatia työntekijää toimittamaan rikostaustaotteen.  Siinä näkyy huumausainemerkintä, jos henkilö on saanut huumerikoksesta ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Sakot eivät siinä näy.

Puhuttelutilaisuus huumeiden käytöstä kiinni jääneelle ensikertalaiselle

Poliisi voi järjestää puhuttelutilaisuuden huumeiden käytöstä ensi kertaa kiinni jääneelle alaikäiselle. Tilaisuuteen kutsutaan aina mukaan myös huoltaja ja sosiaalitoimen edustaja. Puhuttelun jälkeen tutkinnanjohtaja voi tehdä päätöksen olla saattamatta asiaa syyteharkintaan ja syytettä ei silloin tule.  PATJAan merkintä kuitenkin tulee.

Testaa tilanteesi

Näiden testien avulla voi selvittää omaa tilannetta suhteessa päihteisin

On monen tekijän summa, millaisia vaikutuksia päihteillä on eri henkilöille. Näitä voivat olla esimerkiksi käyttäjän ikä, terveydentila ja muut yksilölliset tekijät. Myös se vaikuttaa, mikä päihde on kyseessä, käyttömäärät, käyttötavat ja käytön useus. 

Nuuska

Nuuskatesti auttaa selvittämään nuuskan käyttäjän nikotiiniriippuvuuden astetta.  

Siirry nuuskatestiin (nuortenlinkki.fi) 

Tupakka

Tupakkariippuvuustesti auttaa selvittämään, kuinka voimakas nikotiiniriippuvuus käyttäjällä on.  

Siirry tupakkariippuvuustestiin (nuortenlinkki.fi)  

Päihteet

Nuorten päihdemittari auttaa arvioimaan omaa alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä ja niihin liittyviä riskejä.  

Siirry päihdemittariin (nuortenlinkki.fi)   

Kannabis

Kannabistesti auttaa kartoittamaan kannabiksen päihdekäyttöön liittyvän riskin tasoa.  

Siirry kannabistestiin (nuortenlinkki.fi)  

Vähennä tai lopeta

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Miksi vähentää tai lopettaa

Alkoholin käytön vähentäminen ja lopettaminen

Alkoholi on yleisimmin käytetty päihde, mutta se aiheuttaa monille ja monenlaisia ongelmia. Jos haluat vähentää käyttöäsi tai lopettaa sen kokonaan, vinkkejä löydät päihdelinkki.fi sivustolta.

Vinkkejä alkoholin käytön vähentämiseen ja lopettamiseen (päihdelinkki.fi)   

Kannabiksen käytön vähentäminen ja lopettaminen

Vaikka kannabis ei ole voimakkaasti riippuvuutta aiheuttava, voi totutun käytön vähentäminen tai lopettaminen olla silti vaikeaa. Linkin kautta löydät välineitä, joilla voit arvioida tilannettasi ja tehdä omaan tilanteeseesi sopivia muutossuunnitelmia. 

Apua kannabiksen käytön vähentämiseen ja lopettamiseen (kannabis.eu)

Jumipuistossa pohditaan tehtävien kautta omaa käyttöä ja suhtautumista huumeisiin

Jos olet kokeillut tai käyttänyt huumeita, voit rekisteröityä Youth Against Drugsin Jumipuisto sivustolle. Siellä voit tehtävien avulla punnita omaa päihteiden käyttöäsi ja löytää ratkaisuja tilanteeseesi.

Jumipuistoon pääset tästä (jumipuisto.fi)

Tupakan, nuuskan tai muun nikotiinituotteen käytön lopettaminen

Tupakka, nuuska ja muut nikotiinituotteet aiheuttavat riippuvuutta. Niiden sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Riippuvuus syntyy nuorelle helposti. Jos koet hankalaksi lopettaa polttamisen tai nuuskaamisen, niin kokeile seuraavia linkkejä.

Erovirasto-sovellus

Erovirasto-sovellus on suunniteltu nuorten ja nuorten aikuisten tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettamisen tukemiseksi.

Erovirasto-sovellus (Google Play)

Erovirasto-sovellus (App Store)

OttoMitta-sovellus

Sähköisen juomapäiväkirjan avulla voi seurata alkoholinkäyttöä, tunnistaa riskit ja saada tukea muutokseen omilla ehdoilla. Lataa OttoMitta -sovellus ilmaiseksi kännykkääsi

OttoMitta-sovellus (Google Play)

OttoMitta-sovellus (App Store)

Huoli toisesta

Oletko joskus ollut huolissasi toisesta ihmisestä ja miettinyt, että onkohan hänellä kaikki kunnossa? Se toinen voi olla vaikka kaveri, perheenjäsen tai muu läheinen. Hän ehkä käyttää liikaa päihteitä, eikä seuraavana päivänä jaksa mennä kouluun, töihin tai tehdä sitä, mitä piti. Tai hän jää pois jostakin yhdessä sovitusta jutusta päihtymyksen tai krapulan vuoksi. Toisen ihmisen tilannetta ei kannata jäädä miettimään yksin, vaan kysyä siitä suoraan häneltä itseltään.

Tositarinoita päihteiden käytöstä: Huoli kaverista

Jos kaverin päihteidenkäyttö huolestuttaa

 • Älä tarjoa hänelle päihteitä.
 • Tehkää yhdessä mukavia asioita ilman päihteitä. Käykää vaikka kävelyllä tai pelatkaa jotain.
 • Kysy häneltä, onko kaikki hyvin, miten hän voi ja tarvitseeko hän apua.
 • Laita puhelin pois ja pysähdy rauhassa kuuntelemaan, mitä kerrottavaa hänellä on.
 • Älä tee johtopäätöksiä, vaan anna kaverin itse kertoa tilanteestaan.
 • Yritä mielessäsi asettua kaverin tilanteeseen ja ymmärtää miltä hänestä tuntuu.
 • Kerro hänelle, mitä olet itse huomannut hänen tilanteestaan ja miltä asia sinusta tuntuu.
 • Jos ongelma tuntuu isolta, paloitelkaa se. Miettikää yhdessä, mitä pienempiä tärkeitä asioita kannattaisi tehdä heti, esim. hankkia ruokaa, ottaa yhteyttä läheisiin tai selvittää maksamattomat laskut.
 • Miettikää yhdessä lyhyen ja pitemmän aikavälin tavoitteita ongelman ratkaisemiseksi. Esim. päihteen käytön vähentäminen asteittain ja ehkä myöhemmin lopettaa käyttö kokonaan.
 • Voitte yhdessä etsiä verkosta tietoa ja auttavia palveluita.
 • Ole tukena ja lähde kaverin kanssa yhdessä tilanteen vaatimiin palveluihin ja hakemaan apua ammattilaiselta, esimerkiksi sosiaaliohjaajalta.

Kuinka puhua huolesta

Kuinka puhua huolesta -sarjakuvan saavutettava versio (pdf)

Jos otat vaikean asian puheeksi

 • Puhu asioista, jotka ovat varmasti totta ja joihin on mahdollista jotenkin vaikuttaa. 
 • Ihmisen persoonaa ei voi muuttaa, mutta omaa käyttäytymistään voi.
 • Vältä yleistämästä asioita sanomalla, että aina sinä teet noin tai sinä et koskaan tee niin kuin pitäisi.
 • Vältä provosoimista ja tekemästä turhia johtopäätöksiä. Kysy mieluummin kaverilta itseltään, sillä hän tuntee tilanteensa todennäköisesti parhaiten.
 • Ota huomioon toisen tunteet. Hän saattaa kokea tilanteessa häpeää, pelkoa tai ahdistusta. Voit omalla suhtautumisellasi yrittää lievittää ikäviä tunteita.

Auttavat palvelut


Alle on koottu tietoa auttavista palveluista Oulussa. Palvelut on jaettu kolmen eri otsikon alle: Kun huoli herää, Päihdehoitoon ohjautuminen ja Haittoja vähentävät palvelut.

Kokemusasiantuntijat ja vertaistuki löytyvät vertaistuki-sivulta.

Kun huoli herää

Omat päihdekokeilut tai oma tai läheisen päihteiden käyttö voivat herättää huolta. Asiasta kannattaa keskustella jonkun kanssa. Omien vanhempien ja läheisten lisäksi voi keskustella jonkun muun luotettavan henkilön tai ammattilaisen kanssa.  Esimerkiksi nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja, koulukuraattori tai sosiaalityöntekijä voi kuunnella ja auttaa asiassa eteenpäin.

Keskusteluapua ja neuvoja eteenpäin voit saada esimerkiksi näistä paikoista:

Hyvinvointikeskus tai oma työterveyshuolto (ouka.fi)

Opiskeluterveydenhuolto ammattikoululaisille (ouka.fi)

Kouluterveydenhuolto peruskoululaisille ja lukiolaisille (ouka.fi)

YTHS yliopisto-opiskelijoille ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille (yths.fi)

Byströmin Ohjaamo kaikille alle 30-vuotiaille

Oulun kaupungin nuorisotalot

Walkers (odl.fi)

Evlut-Seurakuntien erityisnuorisotyöntekijät (oulunseurakunnat.fi)

Evlut-Seurakuntien nuorisotyönohjaajat (oulunseurakunnat.fi)

Alle 30-vuotiaat voivat käydä juttelemassa Oulun kaupungin päihdetyöntekijän kanssa Byströmin Ohjaamossa osoitteessa Hallituskatu 5a tiistaisin klo 12-15.45. Voit varata vastaanottoajan etukäteen Ohjaamosta tai tulla klo 12 suoraan paikan päälle. Päihdetyöntekijältä voi kysyä päihdehoitoon hakeutumisesta tai jutella muuten omasta tai läheisen päihteidenkäytöstä tai rahapelaamisesta. Vastaanotolla voi asioida halutessaan myös nimettömänä.

Kaikenikäiset voivat käydä juttelemassa Oulun kaupungin päihdetyöntekijän kanssa ilman ajanvarausta Rajakylän hyvinvointipisteellä osoitteessa Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu parillisina viikkoina maanantaisin klo 12-16. Vastaanottoajat ja aukiolopoikkeukset löytyvät Rajakylän hyvinvointipisteen sivuilta (ouka.fi)  

Jos sinulla on käytössä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, voit kysyä päihteistä ja rahapeliongelmista viestillä Oulun Omahoidossa. Päihdepäivystyksen työntekijät vastaavat kysymyksiin ja antavat neuvoja ja ohjeita. Siirry Omahoitoon tästä (oulunomahoito.fi).

Päihdehoitoon hakeudutaan päihdepäivystyksen kautta

Oulussa päihdehoitoon ja päihdepalveluihin pääsee päihdepäivystyksen kautta. Päihdepäivystyksestä sinut ohjataan eteenpäin tarvitsemaasi hoitoon ja palveluihin.

Ensin kannattaa soittaa hoidon tarpeesta päihdepäivystyksen numeroon 044 703 6160.
Päihdepäivystyksessä voit asioida ilman ajanvarausta klo 8-10 välisenä aikana sekä tarvittaessa voit varata vastaanottojan myös puhelimitse. Osoite on Yrttipellontie 6, 2. krs. ja se on avoinna ma–to klo 8–15.30, pe klo 8–15. Muina aikoina ota yhteyttä Oulun seudun yhteispäivystykseen, p. 08 315 265. Lue lisää päihdepäivystyksestä ja poikkeuksista aukioloajoissa Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi)

Päihdehoitoon voi päästä myös lastensuojelun kautta. Suomessa monien ammattilaisten täytyy lain mukaan tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he huolestuvat alaikäisen nuoren hyvinvoinnista. Ilmoituksen voi tehdä myös nuori itse tai joku läheinen tai tuttava. Ilmoituksen jälkeen lastensuojelun työntekijät selvittävät yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tilannetta. Yhdessä mietitään, miten tilannetta voisi parantaa ja sovitaan, mitä asioille tehdään. Tässä vaiheessa nuori voidaan esimerkiksi ohjata päihdehoitoon. Lue, milloin ja miten lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä Oulussa Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi).

Päihdepäivystyksen kautta voi päästä seuraaviin palveluihin:

Avopäihdepalveluissa hoidetaan päihde- ja rahapeliriippuvaisia asiakkaita. Avopäihdepalvelut on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen. Lisäksi avopäihdepalveluita tarjoaa Haukiputaan Road. Lue lisää avopäihdepalveluista ja hoitoon hakeutumisesta Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi).

Päihdeklinikka on paikka, jossa on mahdollisuus päästä katkaisu- tai vieroitushoitoon.  Hoidossa helpotetaan fyysisiä ja psyykkisiä vieroitusoireita ja suunnitellaan yhdessä jatkohoito. Päihdeklinikalla tehdään myös korvaushoidon aloitusjaksot. Lue lisää päihdeklinikasta palvelun verkkosivuilta (ouka.fi).

Opioidi-korvaushoitopoliklinikat sijaitsevat avopäihdepalveluissa. Hoidon aloittaminen edellyttää sitoutumista avohoitoon sekä todettua opioidiriippuvuutta. Hoidon tarve arvioidaan päihdelääkärin ja avohoidon työntekijän kanssa. Korvaushoito aloitetaan laitosjaksolla tai poliklinisesti avohoidossa, jonka jälkeen korvaushoitoa jatketaan avohoitona Lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi asiakas osallistuu psykososiaaliseen kuntoutukseen. Psykososiaalinen kuntoutus tarkoittaa säännöllisiä keskustelukäyntejä päihdetyöntekijän vastaanotolla. Käynneillä työstetään riippuvuutta ja edistetään kuntoutumista erilaisin menetelmin. Lue lisää korvaushoitopoliklinikoista palvelun verkkosivuilta (ouka.fi)

Avokuntoutus on suunnattu niille, jotka kamppailevat eri riippuvuuksien kanssa ja tavoittelevat päihteetöntä elämää.
Ryhmämuotoinen Kuntoutusjakso kestää 7 viikkoa, ja ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa. Kuntoutukseen hakeutuvat ovat sitoutuneet raittiuteen. Avokuntoutukseen haetaan joko oman päihdetyöntekijän kautta tai päihdepäivystyksen kautta. Avokuntoutus on vertaisuuteen perustuvaa, ja kuntoutujaa ohjataan jatkamaan toipumisestaan huolehtimista kuntoutuksen jälkeenkin vertaisryhmissä.  Lue lisää avokuntoutuksesta palvelun verkkosivuilta (ouka.fi).

Haittoja vähentävät palvelut

Terveysneuvontapiste Oulun Vinkki palvelee suonensisäisiä huumeita käyttäviä henkilöitä.
Vinkissä voit vaihtaa käytetyt pistosvälineet puhtaisiin ja saada tarpeelliset rokotukset. Naisille on tarjolla maksuton ehkäisy. Vinkissä asioidaan anonyymisti nimimerkillä, mutta terveydenhoitajan rokotuskäynneillä ja lääkärin vastaanotolla asioidaan omalla henkilöturvatunnuksella.
Vinkissä on myös mahdollista keskustella halutessaan omasta elämäntilanteesta päihdetyöntekijän kanssa ja saada tietoa päihdepalveluista. Lue lisää Oulun Vinkin palveluista ja aukioloajoista Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi).

A-klinikkasäätiön Katuklinikka tavoittaa pistämällä huumeita käyttäviä ihmisiä ja auttaa muun muassa löytämään tarvittavia palveluja. Sen toiminta on luottamuksellista, eikä nimeä tai henkilötietoja tarvitse kertoa. Katuklinikan työntekijät tavoittaa Instagramin kautta (Instagram)

Kenttätien palvelukeskuksessa järjestetään päihdeasiakkaille tai muille asunnottomille inhimillinen perusasuminen, kuntoutetaan ja luodaan edellytykset normaaliin elämään ja asumiseen. Lue lisää Kenttätien palvelukeskuksesta ja aukioloajoista Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi).

Päiväkeskus Huili on kohtaamispaikka oululaisille asunnottomille. Se sijaitsee Kenttätien palvelukeskuksen tiloissa. Huilissa voi viettää aikaa ja osallistua ryhmätoimintaan. Sieltä saa neuvontaa ja opastusta asioiden hoitamisessa. Sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä ovat paikalla viikoittain. Huilissa voi käydä myös nimettömänä. Lue lisää Huilin palveluista ja aukioloajoista Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi).

Valtakunnalliset auttavat puhelimet ja verkkopalvelut 

A-klinikkasäätiön Varjomaailma-sivustolla voit jutella luotettavan aikuisen kanssa, jos vanhemman tai muun läheisen päihteidenkäyttö häiritsee. Voit ottaa yhteyttä chatissa, neuvonnassa tai yksityisviestillä. Voit myös jutella nettiryhmissä muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien nuorten kanssa. Varjomaailman chat, neuvonta ja nettiryhmät (varjomaailma.fi)

EHYT ry:n Ilmainen päihdeneuvontapuhelin palvelee 24/7. Soita numeroon 0800 900 45, jos sinua huolestuttaa oma, läheisesi tai tuttavasi päihteidenkäyttö. Ammattilaiset vastaavat vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Soittaminen on luottamuksellista, eikä nimeä tai henkilötietoja tarvitse kertoa. Lue lisää päihdeneuvonnasta palvelun verkkosivuilta (ehyt.fi)

A-Klinikkasäätiön Nuortenlinkin Nettineuvonnasta voit kysyä nimettömästi ja luotettavasti sinua askarruttavista asioista, kuten alkoholi, tupakka ja nuuska, kiusaaminen, masennus, yksinäisyys, pelaaminen, seurustelu ja seksuaalisuus. Kysymys voi koskea omaa tai läheisen tilannetta. Jätä kysymyksesi Nuortenlinkin Nettineuvontaan palvelun verkkosivuilla (nuortenlinkki.fi).

A-Klinikkasäätiön Päihdelinkin nettineuvonta tarjoaa apua ensisijaisesti ayli 18-vuotiaille. Voit turvallisesti pohtia tilannettasi ja kysyä vinkkiä ongelmista selviämiseen nimettömänä. Kysymyksen jätettyäsi saat ammattilaisen vastauksen noin viiden arkipäivän kuluessa.
Jätä kysymyksesi Päihdelinkin Nettineuvontaan palvelun verkkosivuilla (päihdelinkki.fi).

Kokemusasiantuntijat ja vertaistuki löytyvät vertaistuki-sivulta.

Vertaistuki tarjoaa omien kokemusten jakamista ja kuuntelijan

 • Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen samanlaisia asioita kokeneen ihmisen kanssa. Se voi selkeyttää ymmärrystä omasta tilanteesta.
 • Vertaistuki perustuu henkilökohtaisten kokemusten kautta saatuun tietoon ja ymmärrykseen asiasta. 
 • Vertaistukeen kuuluu vuorovaikutus ja keskustelijoiden tasavertaisuus. Kuullaan toista ja kerrotaan omasta kokemuksesta. 
 • Vertaistuki voi olla monenlaista ja usein voi valita itselleen sopivan tavan. Se voi toteutua verkon kautta tai paikan päällä. Se voi olla kahdenkeskistä tai ryhmässä tapahtuvaa.
 • Vertaistukea voi saada myös läheisille.

Vertaistukea Oulussa

Päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanotto Tuiran hyvinvointikeskuksessa on tarkoitettu kaikille oululaisille. Kokemusasiantuntijan kanssa voi keskustella ajanvarauksella luottamuksellisesti ja kysyä neuvoja, jos oma tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa. Kokemusasiantuntijalla on omakohtainen kokemus päihdeongelmasta, avun pariin hakeutumisesta sekä toipumisesta. Jos haluat varata ajan kokemusasiantuntijan vastaanotolle, soita päihdepäivystyksen numeroon 044 703 6160 ma-pe klo 8-15. Lue lisää päihdetyön kokemusasiantuntijan vastaanotosta Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi)

Avopäihdepalveluissa kokoontuu avoin ryhmä eri riippuvuuksien kanssa kamppaileville, toipumisen eri vaiheessa oleville asiakkaille. Ryhmä on avoin keskusteluryhmä, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ryhmä kokoontuu perjantaisin (ei arkipyhisin) Lue lisää ryhmästä ja Oulun kaupungin verkkosivuilta (ouka.fi)

Verto tarjoaa matalan kynnyksen vertaistoimintaa huumeiden käyttäjille, huumekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Toimintaan voi mennä mukaan ilman ajanvarausta, asiointikunnossa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Mukanaolo ei vaadi sitoutumista. Verto on Nuorten Ystävät ry:n kehittämishanke. Lue lisää Vertosta, yhteystiedoista ja aukioloajoista hankkeen sivuilta (nuortenystävät.fi)

Oulun A-Kilta ry on tarkoitettu päihdetoipujille, päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen. Oulun A-kilta tarjoaa vertaistukea ja päihteetöntä mukavaa yhdessäoloa, vertaistukiryhmiä, retkiä ja osallistujien itsensä ideoimaa muuta tekemistä. Lue lisää Oulu A-killan toiminnasta heidän Facebook-sivuiltaan (facebook.com)

Oulun ev.lut. seurakuntien Kohtaamispaikka huumeiden käyttäjien läheisille toimii Keskustan seurakuntatalolla. Ryhmä on huumeiden käyttäjien läheisten vertaistukiryhmä. Lue lisää Kohtaamispaikasta seurakunnan verkkosivuilta (oulunseurakunnat.fi).

Vertaistukea ja -tietoa verkossa

Kokemuksia kannabiksesta / Kertomuksia elämästä -kirjassa kannabis.eu -sivustolla nuoret kertovat kokemuksistaan kannabiksesta. Kirjaan on koottu yksittäisiä nuorten tarinoita kannabiksesta. Yhden ihmisen yksittäinen kokemus ei kuvaa koko totuutta. Kokemuksia kannabiksesta/ kertomuksia elämästä -kirja (kannabis.eu)

KokeNet-nettineuvontapalvelusta voit kysyä kokemusasiantuntijalta päihteistä, riippuvuuksista tai mielenterveyden ongelmiin liittyen omasta tai läheisen tilanteesta.  Kysy kokemusasiantuntijalta KokeNetissä (paihdelinkki.fi)

A-Klinikkasäätiön Varjomaailmassa voit ilmoittautua 17-25- vuotiaiden ohjattuun vertaistuen nettiryhmään. Nettiryhmät tarjoavat vertaistukea nuorille, joiden vanhempi juo liikaa tai nuori kokee vanhemman juomisen haitallisena. Lue lisää tästä ja muista Varjomaailman ryhmistä palvelun verkkosivuilta (varjomaailma.fi)

Haluatko itse toimia?

Street Teamissä voi kerätä pisteitä

YAD Youth Against Drugs ry:n Street Team on verkon kautta ohjattua nuorten vaikuttamistoimintaa. Rekisteröitymällä sivustolle, voit suorittaa tehtäviä ja kerätä pisteitä. Saavuttamalla pisterajoja, voit ansaita palkintoja.

YAD Youth Against Drugs ry:n Street Team -sivusto (streetteam.yad.fi)

Nuuska-agentit vaikuttavat nuorempiin

Yläkouluikäiset nuuska-agentit seuraavat nuuska-ilmiötä nuorten toimintaympäristöissä ja pitävät infoja nuoremmille koulussa tai harrastuksissa. Voit ehdottaa, että koulussasi, nuorisotalolla tai harrastuksessasi aloitetaan nuuska-agentti toiminta.

Nuuska-agentti-toiminta (buenotalk.fi)

Aiheeseen liittyen muualla sivustolla

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen