Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulu on kokonaisuus, joka sisältää erilaisia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistamiseksi suunniteltuja toimintamalleja.

Sen tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen.

Nuorten politiikkakoulu alkoi Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeena helmikuussa 2020. Sitran ja Oulun kaupungin rahoittama hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen päättymisen jälkeen Nuorten politiikkakoulun toimivia toimintamalleja otettiin osaksi Oulun kaupungin omaa toimintaa.

Nuorten politiikkakoulun toimintamallien tavoitteet

 • vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja
 • löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
 • rohkaista nuoria tuomaan epäkohtia esille ja mahdollistaa löytämään niihin ratkaisuja
 • lisätä nuorten tietoa, miten ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin
 • edistää sukupolvien välistä oppimista
 • lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä
 • vahvistaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia

Nuorten politiik­kakoulu -hankkeen julkaisut

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on julkaistu materiaalia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Materiaalit löytyvät sähköisenä tältä sivulta, painettuja versioita ei ole mahdollista tilata.

""

Nuorten politiik­ka­koulun opetus­ma­te­riaali

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on tehty opetusmateriaalipaketti, johon on koottu kaikki hankkeen keskeiset toimintamallit. Opetusmateriaalia voi vapaasti hyödyntää opettajat, nuorisotyöntekijät, ohjaajat sekä muut nuorten parissa työskentelevät. Toimintamalleja voidaan käyttää myös soveltaen omaan ryhmään tai kuntaan sopivaksi. Tutustu materiaaliin ja ota toimintamallit rohkeasti käyttöön! Opetusmateriaalikoulutusta järjestetään tilauksesta. Ota yhteyttä!

Opetusmateriaali sisältää:

 • lyhyesti Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta
 • teoriaa osallisuudesta ja vaikuttamisesta
 • mitä nuorten politiikkakoulu on käytännössä
 • ohjeet politiikkakoulun työpajojen vetämiseen
 • ohjeet päättäjävierailujen järjestämiseen

Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaali (pdf)

Näin voi vaikuttaa -opas

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut Näin voi vaikuttaa -oppaan, johon on koottu erilaisia vaikuttamistapoja. Opas on suunnattu nuorille, nuorten ryhmille, sekä muille vaikuttamisesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Opasta voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet.  

Näin voi vaikuttaa -opas (pdf)

Näin voi vaikuttaa -sanakortit tulostettavaksi

Näin voi vaikuttaa -sanakortit ovat mainio työväline aiheen käsittelemisen tueksi. Tulosta sanakortit itsellesi sopivassa koossa. A4-kokoisena ne on helppo kiinnittää vaikka seinälle. Pienemmässä koossa sanoilla voi pelata Aliasta tai pantomiimia.

Lataa ja tulosta Näin voi vaikuttaa – sanakortit tästä (pdf)

Nuorten politiikkakoulu – The School of Politics for young people

Voit katsoa videon YouTubesta myös tämän linkin kautta: Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiik­kakoulu -hankkeen loppura­portti

Loppuraportissa on kerrottu hankkeen etenemisestä, mitä hankkeessa tehtiin ja mistä tuotoksia löytyy. Raportissa on kerrottu hankkeen toteuttajista ja osallistujista, pilottikouluista ja päättäjävierailuista kouluilla. Työpajat vaikuttamisesta, joita järjestettiin nuorille, on avattu raportissa.  Nuorten politiikkakoulu -hankkeen nettisivut ja Instagram-tili @nuortenpolitiikkakoulu sekä julkaisut on käsitelty tekstissä. Pysyttiinkö aikataulussa, millaisista osista tai vaiheista tekeminen koostui, miten korona vaikutti hankkeen toteutukseen sekä arvioidaan tavoitteita, jotka asetettiin hankkeelle ennen aloittamista sekä miten ne edistyivät hankkeen aikana. Raportissa avataan, miten toiminnan jatkuvuus varmistetaan rahoituksen kohteena olevan hankkeen jälkeen sekä pohditaan, miten viestinnälliset tavoitteet toteutuivat. Loppuraportissa avataan hanketta, mikä siinä toimi ja mitä opittiin.

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen loppuraportti (pdf)

Tutkimus

Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta on tehty tutkimusta. Tutkija Anna Suorsan tekemän tutkimuksen taustalla on osallisuuden, demokraattisen kansalaisuuden, vaikuttavan vuorovaikutuksen ja uusia toimintatapoja tarkastelevan tiedon luomisen tutkimusperinteet. Osallisuutta ja uuden luomista tarkastellaan demokratiakokeilujen vaikuttavuuden näkökulmasta demokraattisen kansalaisuuden toteutumisen tekijöiden avulla (Smith, 2009; Geissel, 2012). Nuorten politiikkakoulun vaikuttavuutta ja yhteyttä paikallisen päätöksenteon rakenteisiin tarkastellaan kontekstin, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten kautta. Kontekstia käsitellään a) hankkeen tavoitteiden ja toiminnan, ja b) hankkeen inklusiivisuuden ja osallistumisen kulttuurin, kuten osallistujien demokratia-asenteiden kautta. Sisäisten vaikutusten tarkastelussa esillä ovat a) toiminnan deliberatiivisuus eli keskustelevuus, kuten keskustelun tasapuolisuus, mielipiteiden ja tiedon tuotanto ja b) demokraattinen kansalaisuus, kuten osallistujien tietotaso ja demokratiataidot. Ulkoisten vaikutuksen tarkastelussa keskitytään a) hankkeen kytköksiin päätöksentekojärjestelmään sekä b) hankkeen kokemuksiin päättäjien ja opettajien näkökulmasta. (Ote tutkimusraportista)

Tutkija Anna Suorsan tekemään tutkimusraporttiin pääset tutustumaan tästä: Nuorten politiikkakoulu nuorten vaikuttamisen tapoja ja mahdollisuuksia kehittämässä (pdf).

Nuorten politiikkakoulussa kolme painopistettä

 1. Sukupolvien välinen oppiminen
 2. Nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen
 3. Demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen

Toiminta suunniteltiin ja toteutettiin nuorten, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Sukupolvien välinen oppiminen tärkeää

Oulun kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja kullakin nuorisovaltuutetulla on nimetty kummivaltuutettu kaupungin valtuustosta. Oulussa toimii nuorisovaltuuston lisäksi 15 alueellista lasten ja nuorten osallisuusryhmää. Osallisuusryhmien kummeina toimivat puolestaan nuorisovaltuuston jäsenet. 

Sukupolvien välinen oppiminen syventyy kaupunginvaltuutetun (aikuinen) ja nuorisovaltuutetun (nuori) välisessä vuoropuhelussa ja säännöllisissä tapaamisissa. Nuorten politiikkakoulun myötä tällaista toimintamallia jalkautetaan oppilaitoksiin, jolloin kohdataan suurempi määrä nuoria. Näin voidaan lisätä nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. 

Oppilaille kerrotaan vuorovaikutteisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisovaltuuston toiminnasta ja kaupungin päätöksenteosta. Nuoret haastetaan ottamaan kantaa ajankohtaisiin päätettävänä oleviin asioihin. 

Nuorten yhteis­kun­nalliset tiedot ja taidot vahvistuvat 

Nuorisovaltuutetut, alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät ja nuoriso- ohjaajat jalkautuvat eri alueille järjestämällä tapaamismahdollisuuksia tai vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyviä tapahtumia kouluilla ja osallisuusryhmissä. Nuoria rohkaistaan tuomaan epäkohtia esille ja yhdessä löytämään ratkaisuja niihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja luoda puitteita nuorten itsensä järjestämään toimintaan. Hankkeen aikana nuoria kannustetaan aktiivisesti siihen.

Koulujen demokra­tia­kas­vatusta tuetaan ja syvennetään

Oulun peruskouluja, lukioita sekä ammatillisia oppilaitoksia informoidaan mahdollisuudesta osallistua mukaan hankkeeseen. Hankkeessa valitaan 3 – 5 pilottikoulua, jotka osallistuvat hankkeen työpajaan. Pilottikoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa rakennetaan oppimiskokonaisuus, joka sisältää tietoa demokratiakasvatuksesta, menetelmiä toteuttaa sitä ja ajankohtaisia sisältöjä paikallisista asioista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä materiaalia, jolla tuetaan myös opettajan osaamista ja valmiuksia luoda edellytyksiä oppilaille aktiiviseen kansalaisuuteen. Prosessi dokumentoidaan, miten asia etenee ja mitä menetelmiä on käytetty. Hankkeen aikana käytetyistä menetelmistä ja saaduista kokemuksista kootaan työkalupakki, joka on monistettavissa myös muille ryhmille.

Nuorten politiik­ka­koulun pilotti­koulut

    Kaakkurin koulu (yläkoulu)
    Kiimingin lukio
    Laanilan yläaste
    OSAO
    Rajakylän koulu (yläkoulu)

Osa Demokra­tia­ko­keilut 2020 -hanketta

Nuorten politiikkakoulu on yksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Demokratiakokeilut 2020 valituista hankkeista. Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Lue lisää Sitran Demokratiakokeilu 2020 -hankkeesta (sitra.fi)

Tutkimus tukena

Nuorten politiikkakoulun aikana tehdään tutkimusta, jonka tuloksena saadaan uutta tieteellistä tietoa nuorten osallisuudesta ja osallistumisen mahdollisuuksista erilaisten vuorovaikutukseen ja ihmisten välisiin kohtaamisiin perustuvien tapaamisten ja tapahtumien yhteydessä. Lisäksi tutkimuksella saadaan tietoa siitä, miten nuoret itse luovat osallistumisen paikkoja ja miten aktiivisella vaikuttamisella nuorten osallistumista ja osallisuutta voidaan lisätä. 

Tutkimuksessa kerättävää aineistoa käytetään tutkimushankkeen raportoinnissa, hankkeen lopputuloksena koottavan työkalupakin ja oppimateriaalin laatimisessa ja SITRAn yhteisessä loppuraportissa sekä aiheesta tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa Oulun yliopistossa. Aineisto tulee ainoastaan tutkimuskäyttöön eikä sitä esitetä sellaisenaan tutkimusryhmien tapaamisten ulkopuolella. Aineistoissa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. 

Täältä löydät tietoa tutkimusdatan tietosuojasta (ouka.fi)

Tähän on koottu erilaisia vaikut­ta­mis­tapoja ja –paikkoja, joista jokainen voi löytää itselleen sopivan ja luontevan tavan vaikuttaa.

Nuoret voivat vaikuttaa monilla eri tavoilla ja eri paikoissa.

 • Voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen lehteen. Lehti voi olla esim. valtakunnallinen tai paikallislehti tai myös oman koulusi tai asuinalueesi oma julkaisu. Voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen myös some- tai muuhun digijulkaisuun.
 • Somessa: Tykkää, jaa tai kommentoi. Sosiaalisessa mediassa helpoin tapa osallistua on tykätä jonkun toisen julkaisusta. Jos haluaa asialle enemmän näkyvyyttä, voi jakaa sen kavereille tai jollekin ryhmälle omien kommenttien saattelemana. Jakamisella voi pyrkiä lisäämään muiden tietoisuutta asiasta tai siksi, että se herätti itsessä tunteita. Muistathan kuitenkin aina perustella näkökantasi ja tarkistaa faktat. 
 • Kirjoita kantaaottava laulu tai runo. Jos haluat, voit julkaista sen myös somessa tai muussa mediassa.
 • Voit osallistua koulusi oppilas- tai opiskelijakuntatoimintaan. Kysy opettajaltasi, miten sinä voisit liittyä oman koulusi toimintaan.
 • Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät toimivat ympäri Oulua. Näihin ryhmiin voi tulla mukaan koulun tai nuorisotilan kautta.
 • Voit hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Oulussa nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksivuotinen.
 • Voit äänestää nuorisovaaleissa, joilla valitaan kuntasi nuorisovaltuusto.
 • Monissa seurakunnissa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, joka esimerkiksi kehittää seurakunnan toimintaa.
 • Vaikuttamista on myös kansalaistoiminta sinua kiinnostavissa ja arvojasi vastaavissa järjestöissä ja yhdistyksissä.
 • Voit vaikuttaa myös oman harrastuksesi kautta. Tuo mielipiteesi esille ja osallistu harrastuksesi toimintaan myös esim. talkoissa tai kokouksissa.
 • Osallistuminen alueelliseen toimintaan, esimerkiksi oman asuinalueesi tai kaupunginosan alueella järjestettävään asukasiltaan tai muuhun toimintaan.
 • Sinun omat valintasi kuluttajana sekä ostoboikotit ovat vaikuttamista. Mitä, millaisia, ja mistä ostat tavaroita, vaatteita tai palveluja. Ostoboikotti tarkoittaa sitä, että kieltäydyt ostamasta tiettyä tuotetta tai käyttämästä jotakin tiettyä palvelua esimerkiksi eettisistä syistä.
 • Mielenosoitukseen osallistuminen tai sen järjestäminen on vaikuttamista.
 • Nosta epäkohtia esiin sosiaalisen median kautta. Mieti etukäteen, miten asian saa kerrottua rakentavasti.
 • Voit pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin joko suoraan tapaamalla heitä tai lähettämällä heille sähköpostia. Voit seurata heidän some-tilejään ja olla myös niiden kautta yhteydessä.  
 • Vetoomus on asiakirja, jolla pyritään vetoamaan johonkuhun tai joihinkin.
 • Äänestäminen eri vaaleissa. Usein äänestämiseen vaaditaan täysi-ikäisyys, kuten esimerkiksi kuntavaalit tai presidentinvaalit. Esimerkiksi nuorisovaaleissa kuitenkin myös nuoret alle 18-v. voivat äänestää.
 • Voit tehdä aloitteen. Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.
 • Tässä listassa on varmasti vain osa tavoista vaikuttaa. Mitä muuta tähän voisi lisätä? Voit vinkata niistä meille Nuorten politiikkakouluun sähköpostilla, WhatsApilla, soittamalla tai instagramin kautta. Yhteystiedot löydät tältä sivustolta. 

Oulussa

Alueelliset lasten ja nuorten osalli­suus­ryhmät

Oulun kaikilla suuralueilla toimii lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka tuo heidän äänensä kuuluville alueen asioissa. Osallisuusryhmässä on edustus alueen kouluista sekä nuorisotilalta. 

Lue lisää alueellisista osallisuusryhmistä.

Oulun nuoriso­val­tuusto ONE 

ONE on nuorista koostuva Oulun nuorisovaltuusto, joka toiminnallaan pyrkii ajamaan jokaisen oululaisen ja Oulussa opiskelevan nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi. 

Lue lisää Oulun nuorisovaltuustosta.

Oulun nuoriso­vaalit

Oulun nuorisovaltuusto ONEn jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi. Seuraavat nuorisovaalit järjestetään syksyllä 2024.  

Lue lisää nuorisovaaleista.

Lasten ja nuorten kaupun­ki­kokous

Kaupunkikokouksessa lapset ja nuoret kokoontuvat päättämään yhdessä kouluilla, oppilaskunnan hallituksissa ja osallisuusryhmissä mietittyjä parannus- ja kehittämisehdotuksia. Kaupunkikokouksella on jaettavana määräraha parhaimmille ideoille.

Lue lisää kaupunkikokouksesta.

Nuorten foorumi

Nuorille suunnatun vaikuttamisteemaisen tapahtuman kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja sitä vanhemmat opiskelijat. Tapahtuman tavoitteena on saada nuoria ja nuorten parissa toimivia toimijoita, kuten järjestöjä, puolueita, kaupungin eri toimialoja tai nuorten mielipiteestä kiinnostuneita tahoja kohtamaan, verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia. 

Lue lisää Nuorten foorumista.

Oppilaskunta- ja opiske­li­ja­kun­ta­foorumit

Oppilaskuntafoorumeissa oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat ja oppilaat kokoontuvat kuulemaan asiantuntijoilta, mitä Oulussa parhaillaan tapahtuu lasten ja nuorten osallisuuden saralla.

Osallistu ja vaikuta Oulun kaupungissa

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa. Täysi-ikäisenä voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä täysi-ikäisille että alle 18-vuotiaille nuorille. 

Vaikuta alueellasi

Oletko kiinnostunut oman kaupunginosasi asioista? Alueilla järjestettäviin asukasiltoihin voi mennä keskustelemaan ja vaikuttamaan omaa kaupunginosaa ja koko kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset, luottamushenkilöt sekä julkisten ja yksityisten palveluiden järjestäjät.

Ev.-lut. seurakuntien nuorten vaikut­ta­ja­ryhmät

Eri seurakunnissa on nuorille erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Tuiran seurakunnassa toimii nuorten VAIKKU-ryhmä. VAIKKU on koottu seurakunnan toiminnassa mukana olevista nuorista, jotka haluavat olla vaikuttamassa seurakunnan toimintaan. Tällä hetkellä joukko edustaa isosia ja kerhonohjaajia sekä avari- ja yökahvilakävijöitä, tarkoituksena on laajentaa ryhmää eri-ikäisiin nuoriin, joista jokainen edustaisi omaa ryhmää. Ryhmän on tarkoitus olla nuorisotyön kokemusasiantuntijoiden ryhmä, jonka kautta isommat nuorisoa koskevat päätökset käytetään läpi. Esimerkiksi ryhmä on ottanut jo kantaa yökahviloiden aukioloaikoihin ja tarjottaviin. Toivottavasti tulevaisuudessa joku ryhmästä olisi mukana myös seurakuntaneuvostossa vähintään kuuntelemassa ja kommentoimassa nuoria koskevia päätöksiä. Ole yhteydessä oman seurakuntasi nuorisotyönohjaajiin ja kysy toiminnasta.

Valtakun­nal­lisesti

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden puolestapuhuja. Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 

Lue lisää Suomen Nuorisovaltuustojen Liittosta. (nuva.fi)

Nuorten parlamentti

Nuorten parlamentti on tarkoitettu kaikille peruskoulun yläluokkien oppilaille. Toimintaan osallistutaan ensisijaisesti koulun kerhona, oppilaskuntana tai muuna aikuisen ohjaamana ryhmänä.

Lue lisää nuorten parlamentista. (opinkirjo.fi)

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa äänestät päättäjää oman kotikuntasi tai -kaupunkisi valtuustoon. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista:

 • veroprosentista,
 • maksujen yleisistä perusteista,
 • lainanotosta ja
 • takauksista.


Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta:

 • lautakunnista,
 • virastoista ja laitoksista
 • sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta.
 • Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja
 • tärkeimmät viranhaltijat.


Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla. Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat päätöksistä julkaistaan internetissä. Lähde: www.ouka.fi/valtuusto

Joko sinä olet tutustunut eri puolueisiin ja ehdokkaisiin? Jos et vielä ole, käy puolueiden nettisivuilla lukemassa, mikä on heidän sanomansa ja tavoitteensa sekä vastaavatko heidän arvonsa sinun arvojasi. Ehdokkailla on usein myös omia nettisivuja tai sometilejä, joista pääset tutustumaan ehdokkaisiin tarkemmin. Myös erilaiset vaalikoneet auttavat sinua etsiessäsi sopivaa ehdokasta.

Muistathan, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät. Osa haluaa kertoa sen avoimesti ja osa jopa kampanjoi ”oman ehdokkaansa” puolesta. Tärkeintä kuitenkin olisi, että käytät äänioikeuttasi ja äänestät! Sinä voit itse valita, äänestätkö ennakkoon vai vasta varsinaisena vaalipäivänä.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:

 • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
 • Muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.
 • Yllä olevat päivämäärät koskevat vuoden 2021 kuntavaaleja.


Katso alta video ennakkoäänestämisestä vaaleissa tai katso se YouTubessa oheisesta linkistä: Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa ennakkoon (Youtube)

Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa ennakkoon

Katso alta video äänestämisestä vaalipäivänä tai katso se YouTubessa oheisesta linkistä: Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä (Youtube)

Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä