Äiti ja poika katsovat toisiaan.

Myönteinen vuorovaikutus perheessä

Vuorovaikutus perheessä

Vanhemman ja nuoren välinen hyvä ja luottamuksellinen suhde perustuu myönteiselle vuorovaikutukselle. Se tarkoittaa sitä, että voidaan keskustella asioista, iloita, itkeä ja nauraa yhdessä. Jokainen tulee kuulluksi ja erimielisyydet ratkotaan tavalla, joka ei mene henkilökohtaisuuksiin ja ole pelottavaa tai uhkaavaa. Riidat on tärkeä sopia, pyytää ja antaa anteeksi. Yhteinen huumori voi olla tärkeässä roolissa vanhemman ja nuoren välisen keskusteluyhteyden avaamisessa ja vahvistamisessa.  

On helppoa olla yhteydessä silloin, kun asiat menevät hyvin. Elämän haastavat tilanteet tuovat nopeasti näkyviin perheen vuorovaikutusilmaston. Nuoruuteen kuuluu myös oman tilan tärkeys. Vanhempi joutuu tasapainottelemaan yhteyden säilyttämisen ja nuoren itsenäistymisen välillä, ja hakemaan uudenlaista tapaa olla nuoren kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat taitoja siinä missä monet muutkin taidot. Myös vuorovaikutustaitoja voi parantaa ja kehittää missä tahansa elämän vaiheessa.

Lue lisää vuorovaikutuksesta ihmissuhteissa (hyvakysymys.fi)

Katso videolta miten perheaterian hyvä ilmapiiri voi muuttua hetkessä.

Katso alta video Puhelimen käyttö seurassa A. Voit katsoa videon Puhelimen käyttö seurassa A myös Youtubessa tästä linkistä (Youtube).

Puhelimen käyttö seurassa A

Pohdittavaksi

  • Mikä asia muutti perheen ilmapiiriä aterialla? Oliko kysymys enemmän asenteista vai sanoista?
  • Miten tilanteen olisi voinut hoitaa toisin?

Katso videolta miten myönteisellä asenteella ja huumorin keinoin voi saada perheaterian sujumaan mukavissa merkeissä.

Puhelimen käyttö seurassa B


Isovanhempien tärkeä rooli

Nuoren läheisinä ja perheen tukiverkkona myös isovanhemmilla sekä muilla sukulaisilla ja perheen ystävillä on tärkeä rooli nuoren elämässä. Isovanhempien ja lastenlasten välille muodostuu parhaimmillaan ainutlaatuinen tunneside, joka voi kannatella nuorta elämän eri vaiheissa ja tuoda jatkuvuutta ja turvallisuuden tunnetta nuorelle. Isovanhempien kanssa nuori tulee nähdyksi, kehutuksi ja huomatuksi. Isovanhempien esimerkillä on todettu olevan vaikutus lastenlasten koulutukseen, terveyskäyttäytymiseen ja jopa äänestysinnokkuuteen.

Aina sukupolvien väliset suhteet eivät ole kuitenkaan helppoja, niissäkin voi tulla riitaa ja eripuraa. Joskus tarvitaan sovittelevaa asennetta ja ymmärrystä sekä avointa ja arvostavaa keskustelua vaikeistakin asioista. Sukupolvien välisiin suhteisiin voi saada apua ja tukea.  Väestöliiton Sukupolvien sopu tarjoaa isovanhemmille monenlaisia maksuttomia palveluja (vaestoliitto.fi).

Katso alta video Isovanhemmat. Voit katsoa videon Isovanhemmat myös YouTubessa tästä linkistä (Youtube).

Isovanhemmat


Myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen

Välittävä ja lämmin ilmapiiri, yhdessäolo sekä mahdollisuus keskustella niin mukavista kuin haastavistakin asioista vahvistavat perheen myönteistä vuorovaikutusta. Vaikka vanhemmalla luonnollisesti on enemmän päätösvaltaa perheessä, nuoren kokemusten ja näkemysten arvostaminen yhteisessä keskustelussa tulisi olla vuorovaikutuksen lähtökohtana. Nuoren mielipiteen voi kuulla ja ymmärtää hänen näkökulmansa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että aina täytyisi toimia nuoren toivomalla tavalla.

Jos haluat vahvistaa perheen vuorovaikutusta tai olet huolissasi esimerkiksi perheen kireästä ilmapiiristä, kannattaa hakea tukea ja apua tilanteeseen. Vanhempien Akatemian (nuortenystavat.fi) TunneNuori vanhemmuusryhmästä saat työkaluja nuoren itsetunnon vahvistamiseen sekä vanhemman ja nuoren tunnetilojen käsittelyyn ja rauhoittamiseen. NNKY:n kamalat äidit (ywca.fi) vertaisryhmissä käsitellään ja jaetaan vanhemmuuden iloja ja haasteita.

Kotona asuu täysi-ikäinen nuori

Kodin säännöt koskevat kaikkia ja helpottavat elämää, asuipa kodissa yksi, kaksi tai kolme sukupolvea. Usein vanhemmat miettivät, miten paljon he voivat pyytää kotona asuvan täysi-ikäisen lapsen osallistuvan kotitöihin ja yhteisiin kustannuksiin. Asiasta ei kannata tehdä liian vaikeaa. Myös itsenäistyvän nuoren etu on, että hän osallistuu ja ottaa vastuuta yhteisestä kodista ja noudattaa kodin sääntöjä. Nuorelta voi ja saa vaatia osallistumista arjen askareisiin. Samoin yhteisiä pelisääntöjä on hyvä miettiä esimerkiksi kotiintuloaikoihin. On selvää, että silloin kun asutaan samassa taloudessa, on kohteliasta muita kohtaan, että kaikki tietävät, missä kukin menee. Tämä koskee myös vanhempia. Samoin nuori ilmoittaa vaikka tekstiviestillä, jos päivän aikataulu muuttuu, eikä hän tule kotiin yöksi tai jättää päivällisen väliin.  Toki asioista pitää sopia yhdessä etukäteen. Näin vältetään tulkintoja ja niistä aiheutuvia riitoja.  Rahaan liittyvistä asioista on hyvä puhua ja sopia yhteiset käytännöt. Mistä menoista huolehtivat vanhemmat ja mistä nuori itse omilla rahoillaan?

Keinoja myönteiseen vuorovaikutukseen

  • Keskustele ja ole kiinnostunut nuoren asioista.
  • Jos nuori asuu vielä kotona, anna kiireetöntä läsnäoloa päivittäin. Pienikin hetki riittää, esimerkiksi aamiaispöydässä.
  • Kiinnitä huomio nuoressa hyvään. Mikä meni hyvin? Missä hän onnistui? 
  • Perheen yhteiset säännöt selkeyttävät elämää ja luovat turvaa myös itsenäistyvälle nuorelle.
  • Kerro nuorelle selvästi, miten odotat hänen osallistuvan perheen yhteisiin askareisiin.
  • Miettikää yhdessä myös sitä, mitä yhteisten sääntöjen rikkomisesta seuraa?
  • Ymmärrä ja tue nuoren itsenäistymishalua ja -tarpeita.
  • Näytä esimerkkiä tunteiden säätelyyn ja itsensä rauhoittamiseen.

Luettavaa

Jari Sinkkonen (2012). Nuoruusikä: miten lapsesta tulee nuori aikuinen? WSOY. 279 sivua. Lainattavissa Outi-kirjastoista.

Katja Myllyviita (2016, 3. uud. p.). Peace!: selviytymisopas nuorten vanhemmille. Duodecim. 135 sivua. Lainattavissa Outi-kirjastoista. Löytyy myös esim. Storytel- ja Nextory-ääni- ja E-kirjasovelluksista.

Tiina Huttu & Kirsi Heikkinen (2020). Pää kylmänä: näin tuet teinin aivojen itsenäistymistä. WSOY. 233 sivua. Lainattavissa Outi-kirjastoista. Löytyy myös esim. Storytel- ja Nextory-ääni- ja E-kirjasovelluksista.

Päivitetty 8.1.2024

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

1 = Ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen