Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulos vuoden 2022 osalta on ratkennut

Oululaiset äänestivät toukokuussa, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin kaupunki käyttää osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa. Kahdeksan ehdotusta äänestettiin toteutettavaksi.

Äänestäjien määrä liki tuplaantui viime vuoden osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä. Tänä vuonna äänensä antoi yhteensä 2946 oululaista, kun edellisenä vuonna äänestäjiä oli 1485.

Yhteensä ideat saivat 17 026 ääntä. Jokainen äänestäjä saattoi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestämään pääsivät kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset.

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestäminen on tapahtunut. 

***

Äänestä 70 000 euron käytöstä – Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut! 

Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut! Äänestyksessä oululaiset pääsevät päättämään mihin 70 000 euroa käytetään. Omia suosikkejaan voi äänestää 34 ehdotuksen joukosta. Mukana on useita lasten ja nuorten jättämiä tai lapsia ja nuoria koskevia ehdotuksia. Ehdolla on esimerkiksi liikutettavan pumptrack-radan hankkiminen! 

Omilla tunnuksilla äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat oululaiset. Tätä nuoremmat voivat vaikuttaa esim. äänestämällä yhdessä vanhemman kanssa.  

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestäminen tapahtuu. 

Äänestysaika on 16.5.-29.5.2022.     

Äänestää voi tunnistautumalla  

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää omilla eduouka-tunnuksillaan tai äänestää yhdessä vanhemman kanssa. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät Osallistu Oulu -sivustolta.  

Äänestää voi useita ehdotuksia tai vain yhtä itselle tärkeää ehdotusta. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.   

***

Future mentors

In English below

Hei nuori oululainen!

Oulun kaupunki on mukana Future Mentors -ohjelmassa, jossa nuoret eri Euroopan kaupungeista pääsevät vuoropuheluun kaupunkinsa päättäjien kanssa. Kysymys on käänteisestä mentoroinnista: pieni ryhmä nuoria kustakin kaupungista käy keskustelua päätöksentekijän kanssa omista ja sukupolvensa toiveista, unelmista ja peloista, jotka liittyvät kaupungin tulevaisuuteen.

Future mentors-ryhmässä,

• voit olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta yhdessä päättäjien kanssa

• verkostoitua nuorten mentoreiden kanssa eri puolilta Eurooppaa virtuaalisella alustalla

Mentorointi tapahtuu kevään 2022 aikana. Kaupunkikoordinaattori on tukenasi koko prosessin ajan.

Kesäkuussa jokaisesta kaupungista yksi nuori mentori matkustaa Espooseen Eurocitiesin vuosikonferenssiin.

 Miksi?

Nuoria tulee kuulla päätöksenteossa ja heille tulee antaa virallisia kanavia nuorten äänen kuuluville saamiseksi.

Kaupungin päätöksenteko vaikuttaa suoraan nuoriin ja heidän tulevaisuuteensa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaupungit haluavat nuorten tietävän, että he ovat olennainen osa kaupunkinsa tulevaisuutta. Tällainen vuoropuhelu voi avata uusia näkökulmia kaikille osapuolille.

Vuosi 2022 on virallinen Euroopan nuorten vuosi.

Missä ja milloin?

• Virtuaalinen Euroopan laajuinen aloituswebinaari nuorille mentoreille 29.3.2022 klo 18.00 (EET).

• Kolme suunnittelukokousta kaupunkisi koordinaattorin kanssa omassa kaupungissasi.

• Mentorit keräävät myös muiden nuorten näkemyksiä omassa kaupungissaan valitsemistaan ​​teemoista.

• Virtuaalinen alusta verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtoon.

• Kaksi mentorointitapaamista päätöksentekijän kanssa huhti-toukokuussa kaupungissasi.

• Jokaisesta kaupungista yksi mentori matkustaa Eurocitiesin vuosikonferenssiin Espooseen 8.–10. kesäkuuta. Nuoret mentorit päättävät itse, kuka heistä pääsee Espooseen osana kaupunkinsa delegaatiota.

• Espoossa nuoret mentorit osallistuvat Eurocities-konferenssiin, jolle järjestetään myös mielenkiintoisia vierailuja ja iltaohjelmaa.

Mistä mentoroinnin aikana keskustellaan?

Mentorit voivat itse miettiä tarkemmat aiheet. He voivat esimerkiksi ajatella omia unelmiaan: Miltä unelmieni kaupunki näyttäisi lähitulevaisuudessa? Entä pidemmän ajan kuluttua? Minkä pitäisi muuttua, jotta tämä unelma toteutuisi? Mistä meidän tulee pitää kiinni, jotta emme joutuisi pelkoni tulevaisuuteen? Miten voitaisiin varmistaa, että nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin päätöksenteossa?

Kuka voi hakea mukaan?

Jokainen kaupunki nimittää 3–4 nuorta Future Mentors -rooliin.

• 18–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkinsa kestävästä tulevaisuudesta ja muutoksen tekemisestä.

• Mentorit tuovat keskusteluun kokemuksensa nuorena olemisesta.

• Nuoret eivät saa olla kaupunginvaltuutettuja tai kansanedustajia. Nuorisovaltuuston jäsenet voivat hakea.

Mentorien tulee osata kommunikoida englanniksi.

• He sitoutuvat tapaamaan kevään aikana mentorointiryhmänsä, ryhmäkoordinaattorin ja mentoroimansa päättäjän kanssa. He myös sitoutuvat kommunikoimaan muiden kaupunkien mentoreiden kanssa virtuaalialustan kautta.

Miten voin hakea mukaan?

Täytä hakemus 20. maaliskuuta mennessä! Hakuaika on päättynyt.

Mentorit valitaan heidän hakemustensa perusteella ja valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille 22. maaliskuuta mennessä.

#Eurocities2022 #FutureMentors2022 #EuropeanYearOfYouth

Lisätietoa

Oulun kaupungin Future mentors-koordinaattori, Noora Mäkinen

p. 044 703 8314

Oulun kaupungin Eurocities-koordinaattori, Anne Rännäli-Kontturi

p. 044 703 1316

Young Oulu resident!

City of Oulu is participating in the Future Mentors programme, where young people from various European cities get to engage in dialogue with the decision-makers of their cities. It is a case of reversed mentoring: a small group of young people from each city has a dialogue with a decision-maker about their own and their generation’s hopes, dreams and fears related to the future of their city.

In Future mentors -group,

 • you can be a part of building a sustainable future together with decision-makers
 • network with young mentors from across Europe on a virtual platform

The mentoring will take place during spring 2022. A city coordinator will be there to support you throughout the process.

In June, one young mentor from each city will get to travel to Espoo for the Eurocities Annual Conference.

Why?

Young people should be heard in decision-making and they should be given official channels to raise their voices.

City decision-making directly affects young people and their future both in the short- and long-term. Cities want young people to know that they are an integral part of their city’s future. This kind of dialogue can open up new perspectives for all parties involved.

The year 2022 is the official European Year of Youth.

Where and when?

 • Virtual Europe-wide kick-off webinar for young mentors on 29 March 2022 at 18:00 (EET).
 • Three planning meetings with your city coordinator in your own city.
 • Mentors will also collect views of other young people in their own city on the themes they have selected.
 • Virtual platform for networking and exchanging ideas.
 • Two mentoring meetings with a decision-maker in April–May in your city.
 • One mentor from each city will get to travel to the Eurocities Annual Conference in Espoo 8–10 June. The young mentors will decide themselves which one of them gets to travel to Espoo as part of their city’s delegation.
 • In Espoo, the young mentors will participate in the Eurocities conference, and interesting visits and evening programme will also be organised for them.

What will be discussed during mentoring?

The mentors themselves will come up with more specific topics. They can, for example, think about their own dreams: What would the city of my dreams look like in the near future? How about after a longer period of time? What would have to change in order for this dream to become reality? What must we hold on to, so that we don´t end up in the future of my fears? How could we ensure that the voice of young people is better heard in decision-making?

Who can apply?

Each city will appoint 3–4 young people for the role of Future Mentors.

 • Young people between the ages of 18 and 25 who are interested in the sustainable future of their city and making a difference.
 • The mentors will bring to the table their experience of being young.
 • They may not be city councillors or members of parliament. Youth Council members may apply.
 • The mentors need to be able to communicate in English.
 • They commit to having meetings during the spring with their mentoring group, the group coordinator and the decision-maker they are mentoring. They also commit to communicating with mentors from other cities on the virtual platform.

How can I apply?

Fill in the application form by 20 March. The application period has expired.

Mentors will be selected based on their motivation letters and all applicants will be notified of the selection by 22 March.

#Eurocities2022 #FutureMentors2022 #EuropeanYearOfYouth

Additional information

Future mentors coordinator in Oulu, Noora Mäkinen

p. 044 703 8314

Eurocities coordinator in Oulu, Anne Rännäli-Kontturi ,

p. 044 703 1316

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Moi! Tiedätkö, mikä on OSBU?

Se on osallistuva budjetointi, joka tarkoittaa sitä, että sinä voit keksiä jotain siistiä, joka toteutetaan OSBU-rahalla.

Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestäjien määrä lähes tuplaantui

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulos vuoden 2022 osalta on ratkennut. Oululaiset äänestivät toukokuussa, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin kaupunki käyttää osallistuvan budjetoinnin 70 000 euroa. Kahdeksan ehdotusta äänestettiin toteutettavaksi.

Äänestäjien määrä liki tuplaantui viime vuoden osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä. Tänä vuonna äänensä antoi yhteensä 2946 oululaista, kun edellisenä vuonna äänestäjiä oli 1485.

Yhteensä ideat saivat 17 026 ääntä. Jokainen äänestäjä saattoi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin. Äänestämään pääsivät kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset.

Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestäminen on tapahtunut. 

Kahdeksan ehdotusta toteutukseen

Äänestyksessä oli mukana 34 asukkaiden ideoiden pohjalta laadittua ehdotusta. Äänestys oli loppuun asti hyvin tasainen ja kaikki mukana olleet ehdotukset saivat hyvin ääniä. Kaikkien äänestyksessä mukana olleiden ehdotusten äänimäärät ovat nähtävissä Osallistu Oulu -sivustolla. 

Eniten ääniä saaneet ehdotukset ja äänten jakautuminen

 • Ulkoiluttajia ja kavereita kaupungin ikäihmisille kesäksi 37 500 euroa (1046 ääntä)
 • Koirankakkapussiautomaatteja yleisille alueille 4900 euroa (896 ääntä)
 • Nuotiopaikka Kiulukankaalle 5000 euroa (842 ääntä)
 • Oulunlahden uimarannan kunnostus 4000 euroa (840 ääntä)
 • Puistonpenkkejä kaupungin yleisille alueille 8500 euroa (825 ääntä)
 • Luonnonkukkaistutuksilla monimuotoisuutta 5000 euroa (795 ääntä)
 • Puita keskustaan 4800 euroa (763 ääntä)
 • Metsokankaan luistelukentälle penkki 1000 euroa (699 ääntä) (Toteutukseen jää 300 euroa)

Viimeinen ehdotus Metsokankaan luistelukentän penkistä ei mahdu 70 000 euron budjettiin kokonaisuudessaan, mutta kaupungin liikuntapalvelut laittaa penkin toteutuksesta puuttuvan summan (700 euroa) omasta budjetistaan.

Äänestyksen voittaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Osallistu Oulu -sivustolla voi seurata toteutusten etenemistä.

Miksi osbua toteutetaan?

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Mitä OSBU on siis käytännössä?

Osallistuvassa budjetoinnissa oululaiset saavat ideoida, suunnitella ja lopuksi päättää, miten Oulun kaupunki käyttää 70 000 euroa oululaisten ideoihin.

Kuka tahansa voi ehdottaa ideaa, myös nuoret! Ideat, jotka voisivat parantaa Oulun viihtyvyyttä tai yhteisöllisyyttä, olisivat tosi hyviä. Kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus, koska nyt nuorilla itsellään on mahdollisuus saada aikaiseksi jotain nimenomaan nuorille tärkeää. Tai nuorten näköistä, tai mitä se sitten onkaan!

Idean tulee olla sellainen, että sen kustannukset eivät ylitä 70 000 euroa. Idean tulee olla myös sellainen, että kaupunki voi toteuttaa sen. Mutta hei, idea voi totta kai olla joku pienempikin, johon ei mene ihan noin isoa rahasummaa! Lopulta kaikki sellaiset ideat, jotka voidaan oikeasti toteuttaa tuolla rahalla, menevät äänestykseen.

Miten tämä homma etenee?

OSBU etenee niin, että

 1. ensin annetaan ideoita
 2. niistä muokataan toteuttamiskelpoisia
 3. sitten ne ideat, jotka voidaan toteuttaa, laitetaan ihmisten luettavaksi nettisivuille
 4. ideoita saa äänestää äänestysaikana
 5. eniten ääniä saaneet toteutetaan

Anna oma ideasi

Ideoita on voinut antaa Osallistu Oulu! -verkkosivuilla tammi-helmikuun 2022 välisenä aikana. Sen jälkeen ne ovat siirtyneet kaupungin OSBU-asioita hoitavien työntekijöiden käsiteltäväksi.

Sinulla on jälleen ensi vuonna mahdollisuus antaa oma ideasi Oulun osallistuvaan budjetointiin.

Kaikki annetut ideat löytyvät Osallistu Oulu! -sivustolta, jonne pääset tämän linkin kautta: osallistu.ouka.fi

Ideat käsitellään

Vuoden 2022 osallistuvaan budjetointiin annettiin huikeat 237 ideaa. Mahtavaa! Ideat käsiteltiin kaupungin eri työntekijöiden toimesta kevään aikana ja toukokuussa äänestettiin, mitkä ehdotukset toteutetaan.

Äänestäminen

Ne ideat, jotka ovat toteuttamiskelpoisia, julkaistaan äänestettäväksi. Ideoita voi äänestää kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat oululaiset kahden viikon ajan. Äänestäminen tapahtui sähköisesti tunnistautumalla tai jos olet oppilaana jossain Oulun kaupungin koulussa, sinulla oli mahdollisuus äänestää myös omilla eduouka-tunnuksilla.

Sinä voit äänestää ideoista yhtä tai useampaa ehdotusta niin, että ehdotusten yhteinen budjetti on korkeintaan 70 000 euroa. Äänestyssivulla on laskuri, joka laskee sun valitsemien ehdotusten summat yhteen sun puolesta. Kätevää!

Aikataulu 2022

31.1.-13.2. Ideoiden kerääminen oululaisilta
14.2.-8.5. Ideoiden käsittelyvaihe (OSBU-työntekijät käsittelevät ehdotuksia)
16.5.-29.5. Äänestysaika
31.5. Tulosten julkistaminen
Toteutukset kesä-joulukuussa 2022

Osallistu Oulu!

Täältä pääset Osallistu Oulu! -nettisivulle, josta löydät kaiken tarvitsemasi yksityiskohtaisemmankin tiedon OSBUun liittyen: osallistu.ouka.fi

Kaikki ideat tulevat ajantasaisesti näkyviin Osallistu Oulu! – sivustolle ja niitä voi kaikki käydä sieltä lukemassa. Kaikkiin ideoihin myös vastataan.

OSBU ei muuten ole Oulussa ihan uusi juttu

Tässä näet, mitkä ideat toteutettiin viime vuonna OSBU-rahalla:

 • Skeittaukseen ja scoottaukseen ramppeja, hyppyreitä, boxeja ja kurbeja Kaakkurin liikuntamaahan
 • Nuotiopaikka Hiukkavaaran alueelle
 • Hiirosen jalkapallokentälle uusia maaleja
 • Kaijon kamut -vertaiskahvila erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille
 • Puistonpenkkejä kaupungin yleisille alueille
 • Lainattavia pelejä ja ulkopelivälineitä kirjastoille
 • Nuotiopaikka Metsokankaalle
 • Roskat maasta roskapönttöihin – roskapönttöjen maalaaminen eli Taideroskikset

Kaikki viime vuonna tulleet ideat ja niihin annetut vastaukset ovat luettavissa Osallistu Oulu!-sivustolla.

Oulun osallistuvan budjetoinnin esittelyvideo

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Näinkin voit vaikuttaa! Onko sinulla idea, jonka toteuttamiseen tai eteenpäin viemiseen tarvitset apua ja toivot tukea muilta nuorilta? Jätä se tähän nuorisovaltuuston tai osallisuusryhmän käsiteltäväksi. Voit ehdottaa aiheita myös nuorisopalveluiden loma-aikojen leiri-ja retkitoimintaan tai tapahtumiin. Kirjoita ideasi laatikkoon. Jos haluat, että sinuun ollaan yhteydessä, jätä myös yhteystietosi.

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Nuoret, teitä kuullaan!

Eri puolilla Oulua toimii osallisuusryhmiä, joissa lapset ja nuoret voivat tuoda äänensä kuuluville alueen asioissa. Puuttuuko alueeltanne katuvalot, onko urheilukentän jalkapallomaalit ajalta ennen ajanlaskua? Olisiko mukava pitää alueen asukkaiden kanssa talkoot, jossa tehdään omaa asuinaluetta viihtyisämmäksi tai haluaisitko kertoa muille nuorille, kuinka eri asioihin voi vaikuttaa? Tätä kaikkea osallisuusryhmissä voidaan tehdä!

Osallisuusryhmässä on edustus alueen kouluista sekä nuorisotilalta. Ryhmien käytännön toiminnasta ja ohjauksesta vastaa nuoriso-ohjaaja alueen nuorisotilalta eli ”osallisuusohjaaja”.

Alueellisia lasten ja nuorten osallisuusryhmiä on 15 ja niiden lisäksi Oulussa toimii koko kaupungin laajuisena Oulun nuorisovaltuusto ONE.

Käy katsomassa osallisuusryhmien omilta sivuilta, mitä kaikkea sen toiminnassa mukana oleminen tarkoittaa. Osallisuusryhmien sivut löydät tämän sivun alaosasta. Jos haluat mukaan toimintaan, ota yhteys osallisuusryhmän ohjaajaan. Yhteystiedot löytyvät jokaisen ryhmän omalta sivulta sekä alla olevasta listasta.

Osallisuusryhmät 2021-2022

Ohjaajien sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

HaVa, Haukiputaan vaikuttajat (Haukipudas, Kello) Merja Ruotsalainen ja Outi Vilkuna, p. 050 341 3039

JätKä, Kiimingin osalllisuusryhmä (Kiiminki, Jääli)
Juho Ahtonen p. 0400 504 514 ja Essi Kaukko p. 044 499 3232

KOVa, Kastellin Omat Vaikuttajat (Kastelli)
Pia Niemonen ja Maria Merilä, p. 050 466 2337

KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret (Kaakkuri, Metsokangas, Oulunlahti)
Maarit Palinsaari ja Jani Ahola, p. 044 703 8244

Maikka, Maikkula-Kaukovainion ryhmä (Maikkula, Kaukovainio)
Anna-Maija Haataja ja Eija Kemiläinen, p. 044 703 8223, Petra Ylitalo p. 044 703 8318

MAJP, Merikosken Asialliset Ja Pätevät (Merikosken koulun alue, Paulaharju, Puolivälinkangas, Tuira)
Susanna Tahvanainen, 044 703 8234

OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajat (Myllyoja, Laanila, Hintta, Hiukkavaara, Sanginsuu, Oulujoki, Talvikangas, Hönttämäki)
Markus Fabritius p. 044 703 8218 ja Emmi Teppola p. 040 643 2359

OKEVA, Oulun Keskustan Alueen Vaikuttajat (Myllytulli, Keskusta)
Matias Koistinen ja Mira Kiviniemi p. 044 703 8219

Nuorisovaltuusto ONE (Koko Oulu)
Anu Puolanne p. 044 703 8290

Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat (Oulunsalo)
Elina Vikstedt ja Peetu Ihme, p. 050 388 6994

POF, Pohjoisen Oulun Fiksut (Kaijonharju, Kuivasjärvi, Oinaansuo, Pöllönkangas, Ritaharju)
Katariina Säikkälä, p.044 703 8267  ja Antti Riepula, p. 044 703 8317

PoVa, Pohojosen Vaikuttajat (Rajakylä, Pateniemi, Herukka)
Tarja Pyykkö ja Elina Raudasoja, p. 044 703 8266

TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet (Toppila ja Koskela)
Raija Oikkonen-Eskelinen, p. 044 703 8234

VeTo, Vaikuttaa etelässä, Toimia Oulussa (Lintulampi, Mäntylä, Karjasilta, Raksila)
Marjo Kauppi ja Marjo Kärkkäinen p. 040 621 3288

Y.K.S.1, Ylikiimingin Suuret Ideoijat (Ylikiiminki)
Riikka Merkkiniemi, p. 044 703 8264

YO, Yli-Iin osallisuusryhmä (Yli-Ii)
Jorma Rasvala, p. 050 569 2069

                                             

Osallisuusryhmät

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Lasten ja nuorten kaupunkikokous on vuosittain järjestettävä juhlallinen tilaisuus, jossa lapset ja nuoret päättävät erilaisista hankinnoista ja lausuntoesityksistä. Kaupunkikokoukselle on myönnetty 10 000 euron määräraha, jonka jakamisesta lapset ja nuoret päättävät.

Lasten ja nuorten työskentely alkaa kouluilla luokista, etenee oppilaskuntien hallituksiin ja jatkuu alueellisiin osallisuusryhmiin. Osallisuusryhmien edustajat eli lapset ja nuoret tuovat alueen ehdotukset kaupunkikokoukseen. Myös kaupunkikokouksen puheenjohtajina toimivat oululaiset nuoret. – musiikki- tai muista esiintyjistä puhumattakaan!

Kaupunkikokoukseen tulevat ehdotukset voivat olla myös lausuntoehdotuksia. Ideat, joiden toteutukseen tarvitaan enemmän kuin 10 000 euroa tai ne vaativat jatkuvaa rahoitusta ovat lausuntoehdotuksia.   

Kaikilla oululaisilla oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa esityksiin keksimällä luokissa hyviä kehittämiskohteita. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi toimittaa omia kehittämisideoita myös suoraan alueellisille lasten ja nuorten osallisuusryhmille tai nuorisovaltuusto ONElle.

Oman alueesi lasten ja nuorten osallisuusryhmän voit tarkistaa tästä linkistä: nuortenoulu.fi/alueelliset-osallisuusryhmat

Täältä pääset nuorisovaltuusto ONEn sivulle: nuortenoulu.fi/nuorisovaltuusto-one

Kaupunkikokous 2022

Lasten ja nuorten kaupunkikokous pidetään syksyllä 2022. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan tällä sivustolla viimeistään elokuussa. Alkuperäinen suunnitelma toukokuussa järjestettävästä tapahtumasta on valitettavasti jouduttu perumaan.

Ohjelma

 • klo 12.00 Kaupunkikokous alkaa
 • Puheenjohtajat avaavat tilaisuuden
 • Kaupunkikokouksen avauspuhe, nuorisovaltuusto ONE
 • Katsaus edellisen vuoden kaupunkikokouksessa valittuihin ehdotuksiin
 • Määrärahaesitysten esittely, osallisuusryhmien edustajat
 • Lausuntoehdotusten esittely, osallisuusryhmien edustajat 
 • Väliaika
  • Osallistujat voivat äänestää lausuntoehdotuksia
 • Kaupunkikokous jatkuu
 • Osallisuusstipendien jako
 • Määrärahaesityksistä äänestäminen, osallisuusryhmien edustajat
 • Määrärahaesitysten tulosten esittely
 • Lausuntoehdotusten tulosten esittely
 • Tilaisuus päättyy

Oppilaat ovat miettineet kouluilla määräraha- tai lausuntoesityksien aiheita jo alkuvuodesta. Koulun oppilaskunnan hallitus on valinnut koulunsa oppilaiden ehdotuksista parhaimmat ja toimittanut ne oman alueen osallisuusryhmälle 18.3.2022 mennessä. Osallisuusryhmä on valinnut alueensa koulujen ehdotuksista parhaiten perustellut ja valmistellut ehdotukset ja vie ne kaupunkikokoukseen sekä esittelee ne siellä. Kaupunkikokouksen määräraha- ja lausuntoehdotukset julkaistaan myös tällä sivustolla ennen kokouksen alkua.

Kaupunkikokous 2021

2021 lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin 6.5. Teams Live -lähetyksenä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat Emilia Luiro nuorisovaltuusto ONEsta ja Peppi Ketola osallisuusryhmä Osavasta. Kaupunkikokous järjestettiin toista vuotta peräkkäin verkkoyhteyksin vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Alla ehdotukset, joiden toteuttamiseen haettiin määrärahaa kaupunkikokouksesta. Määrärahaehdotuksista äänestivät alueellisten lasten ja nuorten osallisuusryhmien edustajisto. Lausuntoehdotuksia sai äänestää koko kokousyleisö.

Määrärahaehdotukset 2021

HaVa, Haukiputaan vaikuttajat: Kellon koululle lisää penkkejä ja naulakoita, 2000€

Kipa, Kiimingin osalllisuusryhmä: Jäälin koulun pihalle pöytäryhmiä, 4000€

KOVa, Kastellin Omat Vaikuttajat: Istumapaikkoja Kastellin koululle käytävätyöskentelyyn, 1500€

KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret: Penkkejä Metsokankaan koulun kentän reunalle, 600€

Maikka, Maikkula-Kaukovainion ryhmä: Talviurheiluvälineitä Kaukovainion koululle, 2000€

MAJP, Merikosken Asialliset Ja Pätevät: Pyykkösjärven rannan viihtyvyyden parantaminen, pukukoppi ja pyöräteline. 1600€

OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajat: Myllyojan koulun koripallotelineiden ja maalien kunnostus, 1700€

OKEVA, Oulun Keskustan Alueen Vaikuttajat: Pingispöytä Myllytullin koulun pihalle, 2700€

Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Lukittavat kaapit Oulunsalon Kirkonkylän koulun 6.-luokkalaisille, 2900€

POF, Pohjoisen Oulun Fiksut: Koripallotelineet Rita-aukion koulun pihalle, 2500€

PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: Pateniemen koululle oleskelualue aulaan, 2000€

TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet: Merikosken koululle, Merituulen yksikölle keskittymisvälineitä, 3200€

VETO, Vaikuttaa etelässä, Toimii Oulussa: Ulkopöytäsetti Pohjankartanon koulun sisäpihalle. 2000€

Y.K.S.1, Ylikiimingin Suuret Ideoijat: Paremmat oleskelu- ja opiskelupaikat Ylikiimingin koulun sisätiloihin, 1200€

YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Yli-Iin nuorisotilan ja koulun läheisyyteen hankittavaksi kaksi ulkokalusteryhmää ja kaasugrilli, 1200€

Määrärahaa myönnettiin seuraaville ehdotuksille:

 • TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet: Merikosken koululle, Merituulen yksikölle keskittymisvälineitä, 3200 €
 • MAJP, Merikosken Asialliset Ja Pätevät: Pyykkösjärven rannan viihtyvyyden parantaminen, pukukoppi ja pyöräteline. 1600 €
 • KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret: Penkkejä Metsokankaan koulun kentän reunalle, 600 €
 • OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajat: Myllyojan koulun koripallotelineiden ja maalien kunnostus, 1700 €
 • Y.K.S.1, Ylikiimingin Suuret Ideoijat: Paremmat oleskelu- ja opiskelupaikat Ylikiimingin koulun sisätiloihin, 1200 €
 • Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Lukittavat kaapit Oulunsalon Kirkonkylän koulun 6.-luokkalaisille, 1700 € (Haettiin 2900 €) 

Lausuntoehdotukset 2021

HaVa, Haukiputaan vaikuttajat: Vanarannan kunnostus

Maikka, Maikkula-Kaukovainion ryhmä: Bussilinja Oulunsalo-Kaakkuri-Maikkula-Heikkilänkangas

OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajat: Välipalatarjoilu koulujen pitkiin iltapäiviin

Nuorisovaltuusto ONE: Oulun kaupungin joukkoliikenteen kerta- ja arvolippuun tulisi saada erillinen vaihtoehto nuorille (17-24v).

Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Kuntoilupuisto Salonpäähän tai Varjakan alueelle

POF, Pohjoisen Oulun Fiksut: Ulkokuntosali Syynimaa-Linnanmaa-Kaijonharjun alueelle

PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: Oleskelupaikka nuorille Pateniemen/Herukan alueelle

YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Roskiksia Yli-Iin koulun ja Yli-Iin Salen väliselle jalka-/pyörätielle

Lausun­toe­si­tyksistä jatkoon äänestettiin:

 • PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: Oleskelupaikka nuorille Pateniemen/Herukan alueelle
 • Maikka, Maikkula-Kaukovainion ryhmä: Bussilinja Oulunsalo-Kaakkuri-Maikkula-Heikkilänkangas
 • Nuorisovaltuusto ONE: Oulun kaupungin joukkoliikenteen kerta- ja arvolippuun tulisi saada erillinen vaihtoehto nuorille (17-24-vuotiaat).

Kaupunkikokous 2020

Vuonna 2020 lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin 24. syyskuuta. Kaupunkikokous järjestettiin sähköisenä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin 12. kertaa. Kaupunkikokouksessa lapset ja nuoret päättivät 10 000 euron määrärahan käytöstä ja äänestivät kolme lausuntoehdotusta jatkokäsittelyyn.Kokousta seurasi etäyhteyksillä kutsuvierasjoukko, jossa on oppilaita Oulun eri kouluista opettajineen, osallisuusnuoria, päättäjiä sekä nuorten parissa työskenteleviä.

Kokouksessa esitettiin seuraavat määrära­hae­si­tykset:

Hava, Haukiputaan vaikuttajat: Haukiputaan koululle biljardipöytä, mailat ja pallot  2000€
Kipa, Kiimingin osalllisuusryhmä: käihmisille järjestettävä virkistysilta Jäälin kappelilla 400€
MAJP, Merikosken Asialliset Ja Pätevät: Puolivälinkankaan nuorisotalolle biljardipöytä 2245€
MaikKa, Maikkula-Kaukovainio ryhmä: Ulkoiluvälineitä Maikkulan koululle 900€
KOVa, Kastellin Omat Vaikuttajat: Vaihtopenkki Huuhkajanpuistoon 3700€
KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret: Välituntivälineitä Kaakkurin ja Oulunlahden kouluille 1200€.
Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Vuokrattavat ulkovälineet Oulunsalon alueen asukkaille ja toimijoille 450€
PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: talvikkipuiston skeittiparkin kunnostus 1000€
TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet: Salibandy varusteet Koskelan normaalikoulun välituntitoimintaan 500€
VeTo, Vaikuttaa etelässä, Toimia Oulussa: Välituntivälineitä Lintulammen koululle ja iltapäivätoimintaan 1650€
Y.K.S.1, Ylikiimingin Suuret Ideoijat: Lukolliset latauskaapit Ylikiimingin koulun oppilaille 2100€                                 
YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Yli-Iin nuorisotilalle pöytäjalkapallopeli ja varusteet 750€

Äänestyksessä määrärahaa saivat seuraavat ehdotukset:

Kipa, Kiimingin osallisuusryhmä: Ikäihmisille järjestettävä virkistysilta Jäälin kappelilla 400€
PoVa, Pohojosen vaikuttajat: Talvikkipuiston skeittiparkin kunnostus 1000€
TeKo, Toppilan elinympäristö-Koskelan olosuhteet: Salibandy varusteet Koskelan normaalikoulun välituntitoimintaan 500€
KOVa, Kastellin Omat Vaikuttajat: Vaihtopenkki Huuhkajanpuistoon 3700€
Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Vuokrattavat ulkovälineet Oulunsalon alueen asukkaille ja toimijoille 450€
YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Yli-Iin nuorisotilalle pöytäjalkapallopeli ja varusteet
Y.K.S.1, Ylikiimingin Suuret Ideoijat: Lukolliset latauskaapit Ylikiimingin koulun oppilaille 2100€
KuN, Kaakkurin unohtumattomat Nuoret: Välituntivälineitä Kaakkurin ja Oulunlahden kouluille 1100€

Kaupun­ki­ko­kouksessa esiteltiin seuraavat lausun­toeh­do­tukset:

Hava, Haukiputaan vaikuttajat: Kiviniemen rannan kunnostus
Kipa, Kiimingin osallisuusryhmä: Katuvalot Huttukylän alueelle
MaikKa, Maikkula-Kaukovainio ryhmä: Pikkaralan koulun säilyttäminen
OiVa, Oulujoen nuoret Vaikuttajat: Myllyojan ostoskeskuksen viheralueen uusiminen/kunnostaminen
OKEVA, Oulun Keskustan Alueen Vaikuttajat: Enemmän roskakoreja keskustan alueelle
Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat: Lisää suoria bussiyhteyksiä Salonpäästä Oulun keskustaan
POF, Pohjoisen Oulun Fiksut: Lisää katoksia bussipysäkeille ja ainakin paperiset aikataulut
PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: Pateniemen uimarannan kunnostus ja uusi laituri
Y.K.S.1: Ylikiimingin osallisuusryhmä: Lisää linja-autovuoroja Ouluun, Kiiminkiin ja Muhokselle
YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: ONNI-linja maksuttomasti Yli-Iin nuorten käyttöön loma-aikoina

Jatkokä­sit­telyyn äänestettiin seuraavat lausun­toeh­do­tukset:

1. PoVa, Pohojosen Vaikuttajat: Pateniemen uimarannan kunnostus ja uusi laituri
2. OKEVA, Oulun Keskustan Alueen Vaikuttajat: Enemmän roskakoreja keskustan alueelle
3. OiVa, Oulujoen nuoret Vaikuttajat: Myllyojan ostoskeskuksen viheralueen uusiminen/kunnostaminen

Kaupunkikokous 2019

Oululaiset lapset ja nuoret pääsivät jo 11. kertaa mukaan kaupunkikokoukseen. Vuoden 2019 kaupunkikokous pidettiin Oulun teatterilla 2.5.2019.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Oulun nuorisovaltuusto ONEn varapuheenjohtaja Kalle Kääriäinen ja Ylikiimingin Y.K.S.1–osallisuusryhmän puheenjohtaja Olli Alasaarela. Paikan päällä teatterilla kokousta oli seuraamassa 350-henkinen kutsuvierasjoukko, jossa oli oppilaita Oulun eri kouluista, virkamiehiä sekä nuorten parissa työskenteleviä. Lasten ja nuorten kaupunkikokouksen avauspuheen piti Oulun nuorisovaltuusto ONEn puheenjohtaja Kalle Pyky.

Oulun alueelliset osallisuusryhmät ja nuorisovaltuusto ONE toivat kokoukseen esityksiä, joiden toteuttamisesta kaupunkikokous päätti. Kaupunkikokouksella on käytettävissään 10 000 euron määräraha, jonka käyttökohteista kokouksessa päätettiin.

Esitykset, joiden toteuttamiseen käytettäisiin kaupunkikokouksessa jaettavaa rahaa, ovat määrärahaesityksiä. Osa esityksistä viedään eteenpäin päätöksentekoon lausuntoesityksinä eri asioista. Lausuntoesitykset käsitellään syksyllä nuorten vaikuttajapäivän tapahtumassa yhdessä nuorten, päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Kaupun­ki­ko­kouksessa esitetyt määrära­haeh­do­tukset:
 

OsallisuusryhmäMäärärahaesitys 
HaVa, Haukiputaan vaikuttajatSalibandyvarusteita Martinniemen koululle1 040 €
Kipa, Kiimingin osalllisuusryhmäIlmakiekkopöytä Laivakankaan nuorisotilaan780 €
MAJP, Merikosken Asialliset Ja PätevätPeilejä ja penkkejä Merikosken koululle1 785 €
MaNu, Maikkulan NuoretPöytäjalkapallopeli Maikkulan nuorisotalolle1 440 €
OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajatMyllyojan koulun kentän jalkapallomaaliverkkojen uusiminen400 €
OKEVA, Oulun Keskustan Alueen VaikuttajatLautapelejä ja viihdykettä eri koulujen välitunneille200 €
Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajatVarjakan uimarannalle ponkut2 200 €
POF, Pohjoisen Oulun FiksutOulun normaalikoulun jalkapallomaalien kunnostus1 280 €
PoVa, Pohojosen VaikuttajatLautapelejä Pateniemen lukion hyppy- ja välitunneille300 €
TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteetHiihtovälineet Merikosken koulun Merituulen yksikköön2 000 €
VeTo, Vaikuttaa etelässä, Toimia OulussaVälituntivälineitä Teuvo Pakkalan ja Pohjankartanon kouluille1 200 €
Y.K.S.I, Ylikiimingin Suuret IdeoijatKoripallokenttä Ylikiimingin koululle1 029 €
YO, Yli-Iin osallisuusryhmäKirjaston ”Nuorten huone” -projekti1 500 €


Määrära­haeh­do­tuksista eniten ääniä saaneet ja määrärahaa saavat:

YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Kirjaston ”Nuorten huone” -projekti 1 500 €
HaVa, Haukiputaan vaikuttajat: Salibandyvarusteita Martinniemen koululle 1 040 €
OKEVA, Oulun Keskustan Alueen Vaikuttajat: Lautapelejä ja viihdykettä eri koulujen välitunneille 200 €
MAJP, Merikosken Asialliset Ja Pätevät: Peilejä ja penkkejä merikosken koululle 1 785 €
VeTo, Vaikuttaa etelässä, Toimia Oulussa: Välituntivälineitä Teuvo Pakkalan ja Pohjankartanon kouluille 1200 €
Y.K.S.I, Ylikiimingin Suuret Ideoijat: Koripallokenttä Ylikiimingin koululle 1 029 €
TeKo, Toppilan elinympäristö – Koskelan olosuhteet: Hiihtovälineet Merikosken koulun Merituulen yksikköön 2 000 €
MaNu, Maikkulan Nuoret: Pöytäjalkapallopeli Maikkulan nuorisotalolle 1 440 €, rahaa myönnettiin äänimäärän perusteella 1246 €

Kaupun­ki­ko­kouksessa esitetyt lausun­toeh­do­tukset:
 

OsallisuusryhmäLausuntoehdotus
Hava, Haukiputaan vaikuttajatJokelantien kevyenliikenteenväylän jatkaminen
Kipa, Kiimingin osalllisuusryhmäLisää nuotiopaikkoja Koiteliin
KuN, Kaakkurin unohtumattomat NuoretLisää roskiksia Kaakkurin suuralueelle
MaNu, Maikkulan NuoretBussiyhteys Heikkilänkankaan, Maikkulan ja Kaakkurin kautta Metsokankaalle
OiVa, Oulujoen nuoret vaikuttajatHovinsuon urheilupuiston lisäykset ja parannustyöt
ONE, Oulun Nuorten EdustajistoNuorten vapaa-ajan tila Ouluun
Osava, Oulunsalon aktiiviset vaikuttajatOulunsalon Papinjärventien kunnostus
POF, Pohjoisen Oulun FiksutPyöräteiden auraus ja hiekoitus arkisin ennen klo 7.30 koulujen läheisyydessä koko Oulun alueella
PoVa, Pohojosen VaikuttajatOulun joukkoliikenteen bussilinjalle 21 lisää vuoroja


Lausun­toeh­do­tuksista eniten ääniä saaneet, jotka käsiteltiin 15.10. nuorten vaikut­ta­ja­päivän tapahtumassa:

ONE, Oulun Nuorten Edustajisto: Nuorten vapaa-ajan tila Ouluun, 55 ääntä
Kipa, Kiimingin osalllisuusryhmä: Lisää nuotiopaikkoja Koiteliin, 35 ääntä
YO, Yli-Iin osallisuusryhmä: Möljän uimarannan kunnostus, 20 ääntä 

Päätökset kaupunkikokousrahan jakamisesta teki 48-henkinen lasten ja nuorten edustajisto, jossa on edustajat alueellisista osallisuusryhmistä ja nuorisovaltuustosta. Lausuntoehdotuksia pääsi äänestämään koko kokousyleisö.

Kaupunkikokous 2018

Alla on koostevideo 2018 järjestetystä Lasten ja nuorten kaupunkikokouksesta (YouTube). Voit katsoa sen myös tämän linkin kautta: Lasten ja nuorten kaupunkikokouksen koostevideo (YouTube-video)

Lasten ja nuorten kaupunkikokous 2018

Oululainen lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin 10. kerran 11.4.2018 Oulun teatterilla. Juhlavuoden tapahtumassa oululaiset lapset ja nuoret saivat jälleen päättää heitä koskevista yhteisistä asioista. Kokouksen puheenjohtajina toimivat osallisuusryhmistä valitut nuoret, Oulun Nuorten Edustajiston (ONE) varapuheenjohtaja Linnea Pitkänen sekä Pohjoisen Oulun Fiksut – ryhmän (POF) puheenjohtaja Juho Malinen.

Lasten ja nuorten osallisuusryhmät toivat kokoukseen esityksiä, joiden toteuttamisesta kaupunkikokous päätti. Päätökset teki 48-henkinen edustajisto, jossa oli edustajat kaikista osallisuusryhmistä. Kokouksen avauspuheenvuoron piti sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen.

Kaupunkikokoukselle myönnettiin 3000 euron korotus määrärahaan, ja nyt kaupunkikokouksessa saatiin jakaa 10 000 euron määräraha ehdotuksille.           

Osallisuusryhmien tuomat määrärahaehdotukset:

HaVa             Haukiputaan Onganrannan kunnostaminen

Kipa               Tanssiaiset Oulun nuorille

MAJP             Luistimia ja suksia Tuiran koululle

ONE               Nuorten oma näyttely

Osava            Oulunsalon nuokkarin yläkerran pingistilan kunnostus

POF               Ritaharjun kouluun välituntivälineitä

PoVa              Rajakylän yläkoululle pöydät ja tuolit käytäville

TeKo              Koskelan koulun yläpihalle kiipeilytelineet (valssi jarrulla)

VeTo              Kaukovainion eskareiden pihan kunnostus ja uusiminen

Y.K.S.I            Ylikiimingin koululle uusi biljardipöytä välineineen

Määrärahaehdotuksista äänestettiin voittajaksi:

VeTo              Kaukovainion eskareiden pihan kunnostus ja uusiminen, 1900€; 19 ääntä

ONE               Nuorten oma näyttely, 800€; 11 ääntä

Kipa               Tanssiaiset Oulun nuorille, 1000€; 7 ääntä

HaVa             Haukiputaan Onganrannan kunnostaminen, 3390€; 4 ääntä

MAJP             Luistimia ja suksia Tuiran koululle, 2000€; 3 ääntä

Osava            Oulunsalon nuokkarin yläkerran pingistilan kunnostus, 910€; 2 ääntä


Osa eteenpäin lausun­toe­si­tyksinä


Osa esityksistä viedään eteenpäin päätöksentekoon lausuntoesityksinä eli kannanottoina eri asioista. Kolme eniten ääniä saanutta lausuntoesitystä viedään lokakuussa pidettävän nuorten vaikuttajapäivän työpajoihin, joissa lapset ja nuoret kokoontuvat saman pöydän ääreen päättäjien ja virkamiesten kanssa työstämään lausuntoehdotuksia.
 

Osallisuusryhmien lausuntoehdotukset:

HaVa             Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Kellon koulun yläkoulun puolelle

KOVa             Lämsänjärven kunnostaminen käyttökuntoon

Kipa               Kiimingin Pajaniemen kunnostaminen

MAJP             Nuortentalo Tuiraan

MaNu            Madekosken ja Heikkilänkankaan kautta kulkeva bussiyhteys Kaakkuriin

OiVa              Paremmat linja-auto yhteydet Ouluun ja bussipysäkeille penkkejä ja katokset.

ONE               Harrastusmaksuihin helpotuksia

OKeVa           Katutaidekilpailu

Osava            Oulunsalosta Kempeleeseen busseja

POF               Tekonurmi Pöllönkankaan koulun kentälle

PoVa              Latauspisteitä paikallisliikenteen (uusiin) linja-autoihin

VeTo              Yläkoululaisille enemmän seminaareja ja mahdollisuuksia tutustua työelämään

YO                 Linja-autoliikennettä lisää Yli-Iihin
 

Lausuntoehdotuksista äänestettiin jatkoon:

YO                 Linja-autoliikennettä lisää Yli-Iihin, 21,5% äänistä

OKeVa           Katutaidekilpailu, 15,2% äänistä

VeTo              Yläkoululaisille enemmän seminaareja ja mahdollisuuksia tutustua työelämään, 14,5% äänistä

Kaupunkikokouksen pöytäkirja 11.4.2018 (pdf)

Kokousta seurasi Oulun teatterilla noin 350-henkinen kokousyleisö. Väliajalla yleisö pääsi vaikuttamaan myös siihen, missä seuraavat kaupunkikokoukset haluttaisiin järjestettäväksi, keskustan tuntumassa vai vaihdellen eri alueiden kouluilla. Seuraavan vuoden kaupunkikokous järjestetään äänestyksen tuloksen mukaisesti keskustan alueella, joka oli selkeästi enemmistön valinta.

Kaupunkikokous 2017

Lasten ja nuorten kaupunkikokous järjestettiin yhdeksännen kerran 26.4.2017 Oulunsalon Kirkonkylän koululla. Alla on koostevideo 2017 Lasten ja nuorten kaupunkikokouksesta (YouTube-video). Voit katsoa sen myös tästä linkistä: Lasten ja nuorten kaupunkikokous 2017 koostevideo (YouTube-video).

Lasten ja nuorten kaupunkikokous 2017

Videokooste Lasten ja nuorten kaupunkikokouksesta 26.4.2017

Oulun lasten ja nuorten osallisuusryhmät toivat kokoukseen esityksiä, joiden toteuttamisesta kaupunkikokous päätti. Kaupunkikokouksella oli käytettävissään 7000 euron määräraha.

Esitykset, joiden toteuttamiseen käytettiin kaupunkikokouksen rahaa, ovat määrärahaesityksiä. Osa esityksistä viedään eteenpäin päätöksentekoon lausuntoesityksinä erilaisista asioista. Lausuntoesitykset käsitellään syksyllä nuorten Vaikuttajapäivillä yhdessä nuorten ja päättäjien ja virkamiesten kanssa.

Lue ONEn jäsenen Aino Pöykön mietteitä Lasten ja nuorten kaupunkikokouksesta 26.4.2017. 

Kaupunkikokouksen määrärahaehdotukset:

HaVa: Istumapaikkoja lisää Kellon yhtenäiskoululle yläkoulun puolelle välituntialueelle

OKeVa: Ilmakiekkopöydät keskustan alueen kouluille. Myllytulli, KV, Lyseo, Pohjankartano, Laanila

ONE: Kulttuuripiristys-tapahtuma Oulun keskustassa

OsaVa: Oulunsalon Kirkonkylän koululle talviliikuntavälineitä

TeKo: Merikosken koululle penkkejä

VeTo: Kaukovainiolle, Teuvo Pakkalaan, Pohjankartanoon ja Lintulammelle uusia liikuntavälineitä

Y.K.S.I.: 3 kpl uusia sohvia Ylikiimingin koululle

YO: Hämähäkkikeinuja Yli-Iin koulun pihalle

Määrärahaehdotuksista äänestettiin toteutettavaksi:

ONE: Kulttuuripiristys-tapahtuma Oulun keskustassa, 2500€

YO: Hämähäkkikeinut Yli-Iin koulun pihalle, 500€

OKeVa: Keskustan alueen kouluille ilmakiekkopöydät; Myllytulli, Kansainvälinen koulu, Lyseo, Pohjankartano sekä Laanila, 2245€

TeKo: Merikosken koululle penkkejä 1700€

Kaupunkikokouksen lausuntoehdotukset:

Hava: Kiviniemen rannan kunnostus. Ranta-alueen ja uimarannan kehittäminen ja kunnostus.

KOVa: Pyöräparkkeja Oulun keskustaan

Kipa: Jäälin montun alueen parantaminen. Muun muassa turvallinen kulkumahdollisuus kävelijöille ja pyöräilijöille, pukukoppien ja wc-tilojen parannus, uimahyppytorni, jäätelökioski

KuN: Kaakkurin koululle isompi ja kunnollisempi skeittiramppi

MAJP: Luistinkatos Paulaharjun koulun kentälle

MaNu: Kolehmaisen rannan kunnostus ja ylläpito

Oiva: Ulkokuntosali Hovisuolle

OKeVa: Pyöräbaana Ouluun. Lähtisi Karjansillan suunnalta myötäillen Laanaojaa aina keskustan läpi rantaan asti.

ONE: Ilmainen liikunta- ja kulttuuriviikko

OsaVa: Skeittiparkki Oulunsaloon

POF: Yliopiston eläinmuseon säilyttäminen ja pelastaminen

PoVa: Urbaanilaavu Talvikkipuistoon

VeTo: Oulun alueen bussipysäkkien kunnostus, lisätään katoksia sekä sähköaikatauluja

Y.K.S.I: Ylikiimigin koulun leikkialueen kunnostus

Lausuntoehdotuksista äänestettiin jatkoon:

 • VeTon esitys ”Oulun alueen bussipysäkkien kunnostus – lisätään katoksia ja digi-aikatauluja
 • ONEn ”Ilmainen liikuntaviikko” sekä
 • POFin ”Oulun yliopiston eläinmuseon säilyttäminen”.

Nämä käsitellään 17. lokakuuta Nuorten Vaikuttajapäivällä Oulun kaupungintalolla.

Päätökset kaupunkikokousrahan jakamisesta teki 48-henkinen lasten ja nuorten edustajisto, jossa on edustajat kaikista osallisuusryhmistä. Lausuntoehdotuksista pääsivät äänestämään kaikki kokousta seuraamaan tulleet lapset ja nuoret. Kokouksen puheenjohtajina toimivat osallisuusryhmissä toimivat nuoret.

Kokousta seurasi kutsuvierasjoukko, jossa on oppilaita Oulun eri kouluista, päättäjiä ja nuorten parissa työskenteleviä.

Lasten ja nuorten kaupunkikokouksen suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä on suuressa roolissa osallisuuden tapahtumatyöryhmä, jossa on mukana osallisuusryhmissä toimivia lapsia ja nuoria sekä osallisuusryhmien ohjaajia. 

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Oulun seuraavat nuorisovaalit syksyllä 2022

Haluatko mukaan Oulun nuorisovaltuustoon? Mukaan voi hakea nuorisovaalien kautta. Nuorisovaltuustossa pääset oppimaan, kokeilemaan ja saamaan kokemuksia vaikuttamisesta.

Hae mukaan 1.9.-31.10.

Voit hakea mukaan nuorisovaltuustoon asettumalla ehdolle nuorisovaaleihin. Täytä ehdokaslomake 1.9.-31.10. välisenä aikana. Tätä ajanjaksoa sanotaan ehdokasasetteluajaksi.

Ehdokaslomakkeen löydät tästä elokuun lopussa, juuri ennen ehdokasasetteluajan alkamista.

Tällä nuorisovaalisivustolla julkaistaan hakijoiden nimi, syntymävuosi, kuva (vapaaehtoinen) ja ne asiat, jotka olet itse halunnut tuoda esille ehdokaslomakkeessa.

Kuka voi hakea mukaan?

Voit asettua ehdolle nuorisovaaleissa, jos

 • olet syntynyt 2003–2007 (15-19-v.)
 • asut tai opiskelet Oulun alueella (Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa, Oulunsalossa, Yli-Iissä tai Ylikiimingissä)

Nuorisovaaleissa jaetaan kuusi paikkaa ns. alueellisina kiintiöpaikkoina Oulussa asuville ehdokkaille. (Haukipudas, Kiiminki, ”Kanta-Oulu”, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki) Muut paikat jaetaan äänimäärän perusteella. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Nuorisovaltuustossa on mukana ihan tavallisia nuoria. Hae mukaan, jos sulla on halua vaikuttaa
itsellesi tärkeisiin asioihin tai nuorten asioihin yleensä. Sulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaikuttamisesta, teidät nuoret opastetaan toimintaan ja nuorisovaltuuston rinnalla on ohjaaja koko ajan tukena.

Nuorisovaltuuston toiminta

Oulussa toimii nuorisovaltuusto, jossa on mukana 15 – 19-vuotiaita nuoria. Uudelle nuorisovaltuustolle pidetään aloitusleiri toiminnan alussa, jossa kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja tutustutaan nuorisovaltuuston muihin jäseniin.

Nuorisovaltuuston kokoukset on yleensä kerran kuukaudessa ja niistä maksetaan kokouspalkkio 57 €. Oulun nuorisovaltuuston nimi on ONE, joka tulee sanoista Oulun Nuorten Edustajisto. Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten asioita ja tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan nuorisovaalien kautta aina joka toinen vuosi. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksissa. ONEsta valitaan niihin edustajat niistä, jotka haluavat osallistua lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Oulun kaupunginvaltuustossa. ONElla on lisäksi mm. omat tapahtuma- ja viestintätyöryhmät. Nuorisovaltuustossa on nuorille monia erilaisia tehtäviä. Niistä löytyy varmasti joku myös sinua kiinnostava!

Nuorisovaltuusto ONEn toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. ONE on kaupungin virallinen nuorisovaltuusto, joka vahvistaa nuorten ääntä kaupungin toiminnassa alueellisten osallisuusryhmien rinnalla.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalvelut.

Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet 2021-2022 näet ONEn sivulta. Lue lisää nuorisovaltuusto ONEsta.

Huom! Opettajat

Nuorisovaltuuston nuoret kertomaan toiminnasta

Pyydä nuorisovaltuuston jäseniä kertomaan nuorisovaltuuston toiminnasta omaan oppilaitokseesi. Voit olla yhteydessä suoraan nuorisovaltuusto ONEn jäseniin. Yhteystiedot löytyvät ONEn omalta sivulta. Vinkki: sivustolta näet, onko oman oppilaitoksesi opiskelija tällä hetkellä nuorisovaltuuston jäsen. Nuorisovaltuusto ONE (avautuu uudelle välilehdelle)

Koulutusta tarjolla

Yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille ja nuorisotyöntekijöille järjestetään koulutusta nuorisovaaleihin liittyen. Nuorisovaalikoulutuksessa opit nuorisovaaliprosessista, saat vinkkejä, kuinka järjestää vaalit omassa oppilaitoksessasi sekä kuinka kannustat nuoria mukaan. 

Ilmoittaudu koulutukseen Sivistys- ja kulttuuripalveluiden koulutuskalenterin kautta. Koulutus järjestetään tiistaina 23.8. klo 14-16 ja torstaina 25.8. klo 9-11. Teamsissa. Koulutukset ovat samansisältöiset. Lisätietoja:

Mikä on nuorisovaltuusto?

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n toiminta on osa Oulun kaupungin osallisuustoimintaa. Kaikilla Oulun suuralueilla toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka vaikuttaa ensisijaisesti oman alueensa asioihin. Kahden vuoden välein vaaleilla valittava ONE toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla. Nuorisovaltuusto ONE:een valitaan 24 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä.

Oulun nuorisovaltuusto ONE:n tehtävät:

 1. Edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.
 2. Toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteltäväksi.
 4. Vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan.
 5. Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin. 
 6. Valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa. 
 7. Edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista. 
 8. Luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.
 9. Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.
 10. Antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin.
 11. Harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Äänestäminen

Äänestysaika 16.-25.11.2022

Äänestysaika alkaa keskiviikkona 16.11. klo 10

Äänestys päättyy perjantaina 25.11. klo 12


Äänioikeutettuja ovat 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret. Vuoden 2022 nuorisovaaleissa äänioikeus on 2003 – 2009 syntyneillä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla tuohon ryhmään kuuluvilla on oikeus äänestää nuorisovaaleissa.

Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää siis itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.

Kysy nuorisovaalien äänestämisestä omasta oppilaitoksestasi marraskuussa.

Äänestyksen yleisohje

Oulun nuorisovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki n. 13 – 19-vuotiaat oululaiset ja Oulussa opiskelevat nuoret.

 • Äänestysaikaa on reilun viikon verran. Tarkat päivämäärät julkaistaan aina vaalivuosina näillä nettisivuilla.
 • Nuorisovaaleissa äänioikeus on tiettyinä vuosina syntyneillä oululaisilla ja Oulussa opiskelevilla nuorilla. ​
 • Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni ja se on käytettävä aina henkilökohtaisesti. ​
 • Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta, eikä omaa äänestyskoodia saa luovuttaa toiselle.​
 • Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.​
 • Äänestäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti oppilaitosten kautta.​
 • Jos nuori ei ole opiskelija tai on estynyt äänestämään omassa oppilaitoksessa, äänestäminen tapahtuu Byströmin ohjaamon Nuorten tieto ja neuvontapalveluissa (os. Hallituskatu 5 A).​

Kuka voi hakea nuorisovaltuustoon?

Nuori, joka on 15 -19-vuotias*, asuu tai opiskelee Oulussa ja on kiinnostunut nuorten asioiden eteen päin viemisestä, voi hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Nuorisovaltuustoon haetaan mukaan asettumalla ehdolle nuorisovaaleissa.

Voit asettua ehdolle nuorisovaaleissa, jos

 • olet syntynyt* 2003–2007 (15-19-v.)

asut tai opiskelet Oulun alueella (Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa, Oulunsalossa, Yli-Iissä tai Ylikiimingissä)

Nuorisovaaleissa jaetaan kuusi paikkaa ns. alueellisina kiintiöpaikkoina Oulussa asuville ehdokkaille. (Haukipudas, Kiiminki, ”Kanta-Oulu”, Oulunsalo, Yli-Ii, Ylikiiminki) Muut paikat jaetaan äänimäärän perusteella. Nuorisovaltuustoon valitaan 24 varsinaista jäsentä ja kuusi varajäsentä.

Nuorisovaltuustossa on mukana ihan tavallisia nuoria. Hae mukaan, jos sinulla on halua vaikuttaa
itsellesi tärkeisiin asioihin tai nuorten asioihin yleensä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta vaikuttamisesta, teidät nuoret opastetaan toimintaan ja nuorisovaltuuston rinnalla on ohjaaja koko ajan tukena.

Nuorisovaltuuston toimintaan hakevalta nuorelta odotetaan innostuneisuutta asiaa kohtaan, motivaatiota työskennellä yhdessä muiden nuorten kanssa, avointa ja ennakkoluulotonta työskentelyotetta. Nuorella ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta nuorisovaltuustosta, osallisuusryhmästä, oppilaskunnan hallituksesta tai muuta edustuksellisesta ryhmästä. Nuorisovaltuustoon toivotaan mukaan kaikenlaisia nuoria eri puolilta Oulua. Nuorisovaltuuston rinnalla on ohjaaja koko ajan tukena.

Nuorisovaltuusto ONEn logo

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Nuorten politiikkakoulun tarkoituksena on saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta sekä saamaan niitä olennaisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan vaikuttamiseen ja yhteiskunnassa toimimiseen. Erityinen huomio kohdistuu nuoriin, jotka eivät vielä osallistu tai tunne voivansa vaikuttaa omiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. 

Nuorten politiikkakoulun tavoitteena on:

 • vahvistaa nuorten osallisuusvalmiuksia sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja
 • löytää ja kokeilla uusia nuorille mielekkäitä osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja
 • rohkaista nuoria tuomaan epäkohtia esille ja mahdollistaa löytämään niihin ratkaisuja
 • lisätä nuorten tietoa, miten ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin
 • edistää sukupolvien välistä oppimista
 • lisätä ja syventää vuorovaikutusta päättäjien ja nuorten välillä
 • vahvistaa lasten ja nuorten kanssa työskentelevien osallisuusvalmiuksia


Nuorten politiikkakoulu alkoi Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankkeena helmikuussa 2020. Sitran ja Oulun kaupungin rahoittama hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen päättymisen jälkeen Nuorten politiikkakoulun toimivia toimintamalleja otetaan osaksi Oulun kaupungin omaa toimintaa.

Hankkeen julkaisemat materiaalit on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Nuorten politiikkakoulussa kolme painopistettä

 1. Sukupolvien välinen oppiminen
 2. Nuorten yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen vahvistaminen
 3. Demokratiakasvatuksen tukeminen ja syventäminen


Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan nuorten, kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyönä.

Nuorten politiik­kakoulu -hankkeen julkaisut

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on julkaistu materiaalia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Materiaalit löytyvät sähköisenä tältä sivulta, painettuja versioita ei ole mahdollista tilata.

""

Nuorten politiik­ka­koulun opetus­ma­te­riaali

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen aikana on tehty opetusmateriaalipaketti, johon on koottu kaikki hankkeen keskeiset toimintamallit. Opetusmateriaalia voi vapaasti hyödyntää opettajat, nuorisotyöntekijät, ohjaajat sekä muut nuorten parissa työskentelevät. Toimintamalleja voidaan käyttää myös soveltaen omaan ryhmään tai kuntaan sopivaksi. Tutustu materiaaliin ja ota toimintamallit rohkeasti käyttöön! Opetusmateriaalikoulutusta järjestetään tilauksesta. Ota yhteyttä!

Opetusmateriaali sisältää:

 • lyhyesti Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta
 • teoriaa osallisuudesta ja vaikuttamisesta
 • mitä nuorten politiikkakoulu on käytännössä
 • ohjeet politiikkakoulun työpajojen vetämiseen
 • ohjeet päättäjävierailujen järjestämiseen


Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaali (pdf)

Näin voi vaikuttaa -opas

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut Näin voi vaikuttaa -oppaan, johon on koottu erilaisia vaikuttamistapoja. Opas on suunnattu nuorille, nuorten ryhmille, sekä muille vaikuttamisesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Opasta voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet.  

Näin voi vaikuttaa -opas (pdf)

Näin voi vaikuttaa -sanakortit tulostettavaksi

Näin voi vaikuttaa -sanakortit ovat mainio työväline aiheen käsittelemisen tueksi. Tulosta sanakortit itsellesi sopivassa koossa. A4-kokoisena ne on helppo kiinnittää vaikka seinälle. Pienemmässä koossa sanoilla voi pelata Aliasta tai pantomiimia.

Lataa ja tulosta Näin voi vaikuttaa – sanakortit tästä (pdf)

Nuorten politiik­kakoulu -hankkeen loppura­portti

Loppuraportissa on kerrottu hankkeen etenemisestä, mitä hankkeessa tehtiin ja mistä tuotoksia löytyy. Raportissa on kerrottu hankkeen toteuttajista ja osallistujista, pilottikouluista ja päättäjävierailuista kouluilla. Työpajat vaikuttamisesta, joita järjestettiin nuorille, on avattu raportissa.  Nuorten politiikkakoulu -hankkeen nettisivut ja Instagram-tili @nuortenpolitiikkakoulu sekä julkaisut on käsitelty tekstissä. Pysyttiinkö aikataulussa, millaisista osista tai vaiheista tekeminen koostui, miten korona vaikutti hankkeen toteutukseen sekä arvioidaan tavoitteita, jotka asetettiin hankkeelle ennen aloittamista sekä miten ne edistyivät hankkeen aikana. Raportissa avataan, miten toiminnan jatkuvuus varmistetaan rahoituksen kohteena olevan hankkeen jälkeen sekä pohditaan, miten viestinnälliset tavoitteet toteutuivat. Loppuraportissa avataan hanketta, mikä siinä toimi ja mitä opittiin.

Nuorten politiikkakoulu -hankkeen loppuraportti (pdf)

Tutkimus

Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta on tehty tutkimusta. Tutkija Anna Suorsan tekemän tutkimuksen taustalla on osallisuuden, demokraattisen kansalaisuuden, vaikuttavan vuorovaikutuksen ja uusia toimintatapoja tarkastelevan tiedon luomisen tutkimusperinteet. Osallisuutta ja uuden luomista tarkastellaan demokratiakokeilujen vaikuttavuuden näkökulmasta demokraattisen kansalaisuuden toteutumisen tekijöiden avulla (Smith, 2009; Geissel, 2012). Nuorten politiikkakoulun vaikuttavuutta ja yhteyttä paikallisen päätöksenteon rakenteisiin tarkastellaan kontekstin, sisäisten ja ulkoisten vaikutusten kautta. Kontekstia käsitellään a) hankkeen tavoitteiden ja toiminnan, ja b) hankkeen inklusiivisuuden ja osallistumisen kulttuurin, kuten osallistujien demokratia-asenteiden kautta. Sisäisten vaikutusten tarkastelussa esillä ovat a) toiminnan deliberatiivisuus eli keskustelevuus, kuten keskustelun tasapuolisuus, mielipiteiden ja tiedon tuotanto ja b) demokraattinen kansalaisuus, kuten osallistujien tietotaso ja demokratiataidot. Ulkoisten vaikutuksen tarkastelussa keskitytään a) hankkeen kytköksiin päätöksentekojärjestelmään sekä b) hankkeen kokemuksiin päättäjien ja opettajien näkökulmasta. (Ote tutkimusraportista)

Tutkija Anna Suorsan tekemään tutkimusraporttiin pääset tutustumaan tästä: Nuorten politiikkakoulu nuorten vaikuttamisen tapoja ja mahdollisuuksia kehittämässä (pdf).

Sukupolvien välinen oppiminen tärkeää

Oulun kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja kullakin nuorisovaltuutetulla on nimetty kummivaltuutettu kaupungin valtuustosta. Oulussa toimii nuorisovaltuuston lisäksi 15 alueellista lasten ja nuorten osallisuusryhmää. Osallisuusryhmien kummeina toimivat puolestaan nuorisovaltuuston jäsenet. 

Sukupolvien välinen oppiminen syventyy kaupunginvaltuutetun (aikuinen) ja nuorisovaltuutetun (nuori) välisessä vuoropuhelussa ja säännöllisissä tapaamisissa. Nuorten politiikkakoulun myötä tällaista toimintamallia jalkautetaan oppilaitoksiin, jolloin kohdataan suurempi määrä nuoria. Näin voidaan lisätä nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. 

Oppilaille kerrotaan vuorovaikutteisesti yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vaikuttamismahdollisuuksista, nuorisovaltuuston toiminnasta ja kaupungin päätöksenteosta. Nuoret haastetaan ottamaan kantaa ajankohtaisiin päätettävänä oleviin asioihin. 

Nuorten yhteis­kun­nalliset tiedot ja taidot vahvistuvat 

Nuorisovaltuutetut, alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät ja nuoriso- ohjaajat jalkautuvat eri alueille järjestämällä tapaamismahdollisuuksia tai vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyviä tapahtumia kouluilla ja osallisuusryhmissä. Nuoria rohkaistaan tuomaan epäkohtia esille ja yhdessä löytämään ratkaisuja niihin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on mahdollistaa ja luoda puitteita nuorten itsensä järjestämään toimintaan. Hankkeen aikana nuoria kannustetaan aktiivisesti siihen.

Koulujen demokra­tia­kas­vatusta tuetaan ja syvennetään

Oulun peruskouluja, lukioita sekä ammatillisia oppilaitoksia informoidaan mahdollisuudesta osallistua mukaan hankkeeseen. Hankkeessa valitaan 3 – 5 pilottikoulua, jotka osallistuvat hankkeen työpajaan. Pilottikoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa rakennetaan oppimiskokonaisuus, joka sisältää tietoa demokratiakasvatuksesta, menetelmiä toteuttaa sitä ja ajankohtaisia sisältöjä paikallisista asioista.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä materiaalia, jolla tuetaan myös opettajan osaamista ja valmiuksia luoda edellytyksiä oppilaille aktiiviseen kansalaisuuteen. Prosessi dokumentoidaan, miten asia etenee ja mitä menetelmiä on käytetty. Hankkeen aikana käytetyistä menetelmistä ja saaduista kokemuksista kootaan työkalupakki, joka on monistettavissa myös muille ryhmille.

Nuorten politiik­ka­koulun pilotti­koulut

    Kaakkurin koulu (yläkoulu)
    Kiimingin lukio
    Laanilan yläaste
    OSAO
    Rajakylän koulu (yläkoulu)

Osa Demokra­tia­ko­keilut 2020 -hanketta

Nuorten politiikkakoulu on yksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Demokratiakokeilut 2020 valituista hankkeista. Demokratiakokeilut 2020 -hankkeella tavoitellaan demokratiaa vahvista­via innovatiivisia yhteishankkeita, joilla edistetään demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua.

Lue lisää Sitran Demokratiakokeilu 2020 -hankkeesta (sitra.fi)

Tutkimus tukena

Nuorten politiikkakoulun aikana tehdään tutkimusta, jonka tuloksena saadaan uutta tieteellistä tietoa nuorten osallisuudesta ja osallistumisen mahdollisuuksista erilaisten vuorovaikutukseen ja ihmisten välisiin kohtaamisiin perustuvien tapaamisten ja tapahtumien yhteydessä. Lisäksi tutkimuksella saadaan tietoa siitä, miten nuoret itse luovat osallistumisen paikkoja ja miten aktiivisella vaikuttamisella nuorten osallistumista ja osallisuutta voidaan lisätä. 

Tutkimuksessa kerättävää aineistoa käytetään tutkimushankkeen raportoinnissa, hankkeen lopputuloksena koottavan työkalupakin ja oppimateriaalin laatimisessa ja SITRAn yhteisessä loppuraportissa sekä aiheesta tehtävässä tieteellisessä tutkimuksessa Oulun yliopistossa. Aineisto tulee ainoastaan tutkimuskäyttöön eikä sitä esitetä sellaisenaan tutkimusryhmien tapaamisten ulkopuolella. Aineistoissa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa tutkittavia tai muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voi välittömästi tunnistaa. 

Täältä löydät tietoa tutkimusdatan tietosuojasta (ouka.fi)

Tähän on koottu erilaisia vaikut­ta­mis­tapoja ja –paikkoja, joista jokainen voi löytää itselleen sopivan ja luontevan tavan vaikuttaa.

Nuoret voivat vaikuttaa monilla eri tavoilla ja eri paikoissa.

 • Voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen lehteen. Lehti voi olla esim. valtakunnallinen tai paikallislehti tai myös oman koulusi tai asuinalueesi oma julkaisu. Voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen myös some- tai muuhun digijulkaisuun.
 • Somessa: Tykkää, jaa tai kommentoi. Sosiaalisessa mediassa helpoin tapa osallistua on tykätä jonkun toisen julkaisusta. Jos haluaa asialle enemmän näkyvyyttä, voi jakaa sen kavereille tai jollekin ryhmälle omien kommenttien saattelemana. Jakamisella voi pyrkiä lisäämään muiden tietoisuutta asiasta tai siksi, että se herätti itsessä tunteita. Muistathan kuitenkin aina perustella näkökantasi ja tarkistaa faktat. 
 • Kirjoita kantaaottava laulu tai runo. Jos haluat, voit julkaista sen myös somessa tai muussa mediassa.
 • Voit osallistua koulusi oppilas- tai opiskelijakuntatoimintaan. Kysy opettajaltasi, miten sinä voisit liittyä oman koulusi toimintaan.
 • Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät toimivat ympäri Oulua. Näihin ryhmiin voi tulla mukaan koulun tai nuorisotilan kautta.
 • Voit hakea mukaan nuorisovaltuuston toimintaan. Oulussa nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksivuotinen.
 • Voit äänestää nuorisovaaleissa, joilla valitaan kuntasi nuorisovaltuusto.
 • Monissa seurakunnissa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, joka esimerkiksi kehittää seurakunnan toimintaa.
 • Vaikuttamista on myös kansalaistoiminta sinua kiinnostavissa ja arvojasi vastaavissa järjestöissä ja yhdistyksissä.
 • Voit vaikuttaa myös oman harrastuksesi kautta. Tuo mielipiteesi esille ja osallistu harrastuksesi toimintaan myös esim. talkoissa tai kokouksissa.
 • Osallistuminen alueelliseen toimintaan, esimerkiksi oman asuinalueesi tai kaupunginosan alueella järjestettävään asukasiltaan tai muuhun toimintaan.
 • Sinun omat valintasi kuluttajana sekä ostoboikotit ovat vaikuttamista. Mitä, millaisia, ja mistä ostat tavaroita, vaatteita tai palveluja. Ostoboikotti tarkoittaa sitä, että kieltäydyt ostamasta tiettyä tuotetta tai käyttämästä jotakin tiettyä palvelua esimerkiksi eettisistä syistä.
 • Mielenosoitukseen osallistuminen tai sen järjestäminen on vaikuttamista.
 • Nosta epäkohtia esiin sosiaalisen median kautta. Mieti etukäteen, miten asian saa kerrottua rakentavasti.
 • Voit pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin joko suoraan tapaamalla heitä tai lähettämällä heille sähköpostia. Voit seurata heidän some-tilejään ja olla myös niiden kautta yhteydessä.  
 • Vetoomus on asiakirja, jolla pyritään vetoamaan johonkuhun tai joihinkin.
 • Äänestäminen eri vaaleissa. Usein äänestämiseen vaaditaan täysi-ikäisyys, kuten esimerkiksi kuntavaalit tai presidentinvaalit. Esimerkiksi nuorisovaaleissa kuitenkin myös nuoret alle 18-v. voivat äänestää.
 • Voit tehdä aloitteen. Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.
 • Tässä listassa on varmasti vain osa tavoista vaikuttaa. Mitä muuta tähän voisi lisätä? Voit vinkata niistä meille Nuorten politiikkakouluun sähköpostilla, WhatsApilla, soittamalla tai instagramin kautta. Yhteystiedot löydät tältä sivustolta. 

Oulussa

Alueelliset lasten ja nuorten osalli­suus­ryhmät

Oulun kaikilla suuralueilla toimii lasten ja nuorten osallisuusryhmä, joka tuo heidän äänensä kuuluville alueen asioissa. Osallisuusryhmässä on edustus alueen kouluista sekä nuorisotilalta. 

Lue lisää alueellisista osallisuusryhmistä.(ouka.fi)

Oulun nuoriso­val­tuusto ONE 

ONE on nuorista koostuva Oulun nuorisovaltuusto, joka toiminnallaan pyrkii ajamaan jokaisen oululaisen ja Oulussa opiskelevan nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Nuorisovaltuuston jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi. 

Lue lisää Oulun nuorisovaltuustosta. (ouka.fi)

Oulun nuoriso­vaalit

Oulun nuorisovaltuusto ONEn jäsenet valitaan nuorisovaaleilla joka toinen vuosi. Seuraavat nuorisovaalit järjestetään syksyllä 2022.  

Lue lisää nuorisovaaleista. (ouka.fi)

Lasten ja nuorten kaupun­ki­kokous

Kaupunkikokouksessa lapset ja nuoret kokoontuvat päättämään yhdessä kouluilla, oppilaskunnan hallituksissa ja osallisuusryhmissä mietittyjä parannus- ja kehittämisehdotuksia. Kaupunkikokouksella on jaettavana määräraha parhaimmille ideoille.

Lue lisää kaupunkikokouksista. (ouka.fi)

Nuorten foorumi

Nuorille suunnatun vaikuttamisteemaisen tapahtuman kohderyhmänä ovat yläkoululaiset ja sitä vanhemmat opiskelijat. Tapahtuman tavoitteena on saada nuoria ja nuorten parissa toimivia toimijoita, kuten järjestöjä, puolueita, kaupungin eri toimialoja tai nuorten mielipiteestä kiinnostuneita tahoja kohtamaan, verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia. 

Lue lisää Nuorten foorumista. (ouka.fi)

Oppilaskunta- ja opiske­li­ja­kun­ta­foorumit

Oppilaskuntafoorumeissa oppilaskunnan hallituksen ohjaavat opettajat ja oppilaat kokoontuvat kuulemaan asiantuntijoilta, mitä Oulussa parhaillaan tapahtuu lasten ja nuorten osallisuuden saralla.

Lue lisää oppilaskuntafoorumeista. (ouka.fi)

Osallistu ja vaikuta Oulun kaupungissa

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa. Täysi-ikäisenä voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä täysi-ikäisille että alle 18-vuotiaille nuorille. 

Lue lisää osallistumisen ja vaikuttaminen mahdollisuuksista! (ouka.fi)

Vaikuta alueellasi

Oletko kiinnostunut oman kaupunginosasi asioista? Alueilla järjestettäviin asukasiltoihin voi mennä keskustelemaan ja vaikuttamaan omaa kaupunginosaa ja koko kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset, luottamushenkilöt sekä julkisten ja yksityisten palveluiden järjestäjät. 

Tutustu toimintaan ja asukasiltoihin oman alueesi sivulla! (ouka.fi)

Ev.-lut. seurakuntien nuorten vaikut­ta­ja­ryhmät

Eri seurakunnissa on nuorille erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi Tuiran seurakunnassa toimii nuorten VAIKKU-ryhmä. VAIKKU on koottu seurakunnan toiminnassa mukana olevista nuorista, jotka haluavat olla vaikuttamassa seurakunnan toimintaan. Tällä hetkellä joukko edustaa isosia ja kerhonohjaajia sekä avari- ja yökahvilakävijöitä, tarkoituksena on laajentaa ryhmää eri-ikäisiin nuoriin, joista jokainen edustaisi omaa ryhmää. Ryhmän on tarkoitus olla nuorisotyön kokemusasiantuntijoiden ryhmä, jonka kautta isommat nuorisoa koskevat päätökset käytetään läpi. Esimerkiksi ryhmä on ottanut jo kantaa yökahviloiden aukioloaikoihin ja tarjottaviin. Toivottavasti tulevaisuudessa joku ryhmästä olisi mukana myös seurakuntaneuvostossa vähintään kuuntelemassa ja kommentoimassa nuoria koskevia päätöksiä. Ole yhteydessä oman seurakuntasi nuorisotyönohjaajiin ja kysy toiminnasta.

Valtakun­nal­lisesti

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on nuorten osallisuuden puolestapuhuja. Järjestö toimii Suomen nuorisovaltuustojen ja muiden vastaavien nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. Nuva ry. edistää nuorisovaltuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 

Lue lisää Suomen Nuorisovaltuustojen Liittosta. (nuva.fi)

Nuorten parlamentti

Nuorten parlamentti on tarkoitettu kaikille peruskoulun yläluokkien oppilaille. Toimintaan osallistutaan ensisijaisesti koulun kerhona, oppilaskuntana tai muuna aikuisen ohjaamana ryhmänä.

Lue lisää nuorten parlamentista. (opinkirjo.fi)

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa äänestät päättäjää oman kotikuntasi tai -kaupunkisi valtuustoon. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Kaupunginvaltuusto valitaan kuntavaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista:

 • veroprosentista,
 • maksujen yleisistä perusteista,
 • lainanotosta ja
 • takauksista.


Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta:

 • lautakunnista,
 • virastoista ja laitoksista
 • sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta.
 • Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja
 • tärkeimmät viranhaltijat.


Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla. Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat päätöksistä julkaistaan internetissä. Lähde: www.ouka.fi/valtuusto

Joko sinä olet tutustunut eri puolueisiin ja ehdokkaisiin? Jos et vielä ole, käy puolueiden nettisivuilla lukemassa, mikä on heidän sanomansa ja tavoitteensa sekä vastaavatko heidän arvonsa sinun arvojasi. Ehdokkailla on usein myös omia nettisivuja tai sometilejä, joista pääset tutustumaan ehdokkaisiin tarkemmin. Myös erilaiset vaalikoneet auttavat sinua etsiessäsi sopivaa ehdokasta.

Muistathan, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät. Osa haluaa kertoa sen avoimesti ja osa jopa kampanjoi ”oman ehdokkaansa” puolesta. Tärkeintä kuitenkin olisi, että käytät äänioikeuttasi ja äänestät! Sinä voit itse valita, äänestätkö ennakkoon vai vasta varsinaisena vaalipäivänä.

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:

 • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
 • Muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
 • EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.
 • Yllä olevat päivämäärät koskevat vuoden 2021 kuntavaaleja.


Katso alta video ennakkoäänestämisestä vaaleissa tai katso se YouTubessa oheisesta linkistä: Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa ennakkoon (Youtube)

Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa ennakkoon

Katso alta video äänestämisestä vaalipäivänä tai katso se YouTubessa oheisesta linkistä: Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä (Youtube)

Selkokieli: Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä

Kuntavaalivideoiden sarja

Kuntavaalivideoiden sarja on Suomen somalialaisten liiton Nuorten verkosto -hankeen, Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry:n ja Oulun kaupungin Nuorten politiikkakoulun yhteistyönä tehty videosarja. Kuntavaalivideoissa esiintyvät päivämäärät koskevat vuoden 2021 kuntavaaleja.

Katso alta kuntavaalit-video tai katso se YouTubessa oheisesta linkistä: Somaliliiton kuntavaalivideo (Youtube)

Kuntavaalit -video

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Oulun nuorisovaltuusto ONE – nuorten asialla!

Oululainen nuori! Oli ongelmasi mikä tahansa – bussilippujen hinnat liian korkeat, panoulu pätkii tai kännykkää ei saa ladattua keskustassa – ONE auttaa!

ONE on nuorista koostuva Oulun nuorisovaltuusto, joka toiminnallaan pyrkii ajamaan jokaisen oululaisen ja Oulussa opiskelevan nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa: annetaan lausuntoja, tuodaan nuorten ideat esiin, seurataan oululaista päätöksentekoa, jututetaan päättäjiä ja tarvittaessa viedään heidät vaikkapa keilaamaan.

Tehtävänämme on sinun hyvinvointisi!

Jos sinulla projekti, jonka haluaisit toteuttaa, mutta rahasta on puutetta, ONE auttaa jälleen! Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa nuorista koostuva ryhmä, on teillä mahdollisuus hakea Nuorten NERO-toimintarahaa jopa 1500€! Lue lisää Nuorten NEROsta.

Nuoriso­val­tuuston tehtävät:

 1. edistää ja kehittää nuorison (alle 29-vuotiaiden) asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia
 2. toimii nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuo nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 3. edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuo nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteleväksi  
 4. vaikuttaa Oulun nuorisopolitiikkaan
 5. pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin  
 6. valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa  
 7. edistää nuorten kiinnostumista yhteiskunnallisista asioista  
 8. luo nuorille virikkeellistä toimintaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin asioihin
 9. pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin
 10. antaa lausunnon NERO-toimintarahan jakamisesta nuorten projekteihin
 11. harjoittaa kummitoimintaa alueellisiin osallisuusryhmiin.

Nuorisovaltuusto ONEn jäsenet 2021-2022

Ruokola Siiri, Oulun lyseon lukio (nuorisovaltuuston puheenjohtaja 2022)

Pekkala Milla, Kiiminki, Kiimingin lukio (nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja 2022)

Irvankoski Adalmiina, Laanilan lukio (nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2022)

Alasaarela Olli

Haarala Satu, Oulun lyseon lukio

Hautamaa Heikki, Oulunsalon lukio

Heikkinen Johannes, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, OSYK (2. varapuheenjohtaja 2021)

Huttunen Lassi

Karvonen Pekka, OSAO kaukovainio

Koskela Santeri, OSAO

Kouri Saga, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, OSYK

Köngäs Akseli, Oulun lyseon lukio (puheenjohtaja 2021)

Luiro Emilia, Oulun lyseon lukio (1. varapuheenjohtaja 2021)

Majok Sunday, Pateniemen lukio

Mando Dinatra, OSAO kontinkangas

Manninen Jonna, Oulun lyseon lukio

Mäki Elina, Pateniemen lukio

Rautio Roope, Madetojan musiikkilukio

Rousu Jesse, Oulun Lyseon lukio, IB-linja

Tervonen Aden, OSAO Kaukovainio tekniikan yksikkö

Tiensuu Enni, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, OSYK 

Turunen Annika, OSAO Kontinkangas

Vanhala Vilma, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, OSYK

Katso alta nuorisovaltuusto ONEn esittelyvideo. Voit katsoa sen myös tämän linkin kautta: Oulun nuorisovaltuuston esittelyvideo (YouTube)

Oulun nuoriso­val­tuusto ONEn esitte­lyvideo

Nuorisovaltuusto ONEn logo.
Näin voi vaikuttaa: podcast. 

Podcastit ovat äänitallenteita, vähän niin kuin radio-ohjelmia, mutta ne julkaistaan verkossa. Podcastejä voi kuunnella suoraan verkosta tai niitä voi ladata omalle laitteelle ja kuunnella silloin kun itselle parhaiten sopii. 
Podcastien aiheita on laidasta laitaan. Osa on viihteellisiä tarinoita ja turinoita, osa taas tiukkaa faktaa – ja niiden välillekin mahtuu monenlaista!

Oulussa nuorisovaltuusto ONE on ottanut podcastit yhdeksi vaikuttamisen kanavaksi. Käypä kuuntelemassa ONEn podcast "ONEcast" oulunone n omasta Linktreestä!

#NäinVoiVaikuttaa #Podcast #OulunOne #OulunNuorisovaltuustoOne #Vaikuttaminen #NuortenPolitiikkakoulu #NuortenOulu #OulunNuorisopalvelut #Oulu
(FI/EN) Oulussa toimii Oulun Nuorten Edustajisto eli tuttavallisemmin ONE. Meistä varsinaisista valtuutetuista kaikki halukkaat voivat toimia kummivaltuutettuna onelaisille ja itse olen nyt toista kertaa kummina. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kuuntelen, tuen ja sparraan nuoria vaikuttajia sekä vien heidän viestiään myös eteenpäin. Olen itse omalla vaikuttajaurallani saanut valtavan paljon kannustusta ja mentorointia, joten tuntuu todella merkitykselliseltä, että voin nykyään antaa jotain takaisinpäin. Tänään tapasimme Onen 2. varapuheenjohtajan Johanneksen kanssa ensimmäistä kertaa mentoroinnin/kummihommien merkeissä. Tutustuttiin toisiimme ja puhuttiin ajankohtaisista asioista, kuten oppilashuollosta ja mielenterveyspalveluista. Jatkossa tavataan säännöllisesti, noin kerran kuussa. 

There is an active youth council in the city of Oulu (Oulun ONE). Some of the City Councilors act as mentors for the youth council representatives. This is my second time as a mentor and I'm truly honored to listen and support our active youth council representatives. Today we had our first mentoring session with Johannes who is the 2nd vice chair of the youth council. We got to know each other and also discussed some current issues, such as the situation of the pupil welfare and mental health services. In the future we will meet regularly, about once in a month.

#Oulu #ouluvaltuusto #oulunone #nuoret #nuortenkaupunki #vihreät #vihreätoulussa
Iloisia uutisia - Oulun nuorten edustajistolle puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustoon! 😍
✨
Vihreä valtuustoryhmä on pyrkinyt tavoitteellisesti edistämään Oulun Nuorten Edustajiston
(ONE) mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Tämän päivän kokouksessa Oulun
kaupunginvaltuusto myöntää ONElle puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksiin.
Oulussa on parannettu toimintaedellytyksiä nuorten aitoon osallistumiseen ja myönnetty
mm. puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin ONEn jäsenille. 
✨
Syksyllä 8.10.2018 Henna Määttä ja Susa Vikeväkorva jättivät valtuustoaloitteen “Paremmat
vaikuttamismahdollisuudet Oulun Nuorten Edustajistolle”. Tämä oli valtuustokauden
ensimmäinen aloite, jossa mm. esitettiin, että ONE saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksiin sekä
suoran aloiteoikeuden. 
✨
Valtuuston kokouksessa 25.1.2021 vihreä valtuustoryhmä osittain uusi aloitteen esittäen, että
ONE saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksissa sekä suoran
aloiteoikeuden.
✨
Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia voidaan kehittää edelleen. Näin
vahvistamme myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta.
✨
oulunone

#vihreätoulussa #Oulu #vihreät #ouluvaltuusto #oulunone #nuoret #vaikuttaminen #nuorisovaltuusto #nuortenoulu
Moikka kaikille, toivottavasti sulla on ollu hyvä päivä tänään.☀️

Mä oon Emilia Luiro ja toimin ONEn ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Tää on mun eka (ja iän puolesta myös vika) kausi ONEssa ja aion kyllä ottaa siitä kaiken irti! Meillä on ihan mahtava porukka kasassa ja oon varma, että saadaan aikaan vaikuttavia asioita. 

Mun elämän suola on hyvät ihmissuhteet ja siks varmaan oon näin sosiaalinen ihminen. Lause, joka on pyöriny mun ajatuksissa viime aikoina on: “Silmä silmästä tekee koko maailman sokeaksi”. Ton takii oon pitäny myötätunnon vahvasti mielessä ja toivon et teki pidätte. Ollaan myötätuntosii itseemme ja muita kohtaan ni maailma parantuu heti vähän! 🤍

Jos sun mieltä askarruttaa yhtään mikään asia ni tuu rohkeesti laittaan viestiä tai sit ihan vaa sanomaan hei. Tutustun aina mielelläni uusiin ihmisiin. 🥰

Kuva: Eveliina Erkkilä
#oulunone
Moikkelis Koikkelis ja kaunista kevättä kaikille <3

Oon Akseli Köngäs ja tänä vuonna toimin Oulun nuorisovaltuuston, eli ONEn, puheenjohtajana. Puheenjohtajana koordinoin meidän nuorisovaltuuston toimintaa, johdan kokouksia ja tarvittaessa edustan nuorisovaltuustoa.

Tämän ohella käyn tällä hetkellä toista vuotta lukiota Oulun Lyseossa ja toimin Pohjois-Suomen Lukiolaisten varapuheenjohtajana. Vaikuttamiseen liittyvät hommat ovat mulla lähellä sydäntä ja sen takia tässä toiminnassa mukana olenkin. ❤️

Aikaa kuluu mulla myös salilla käymiseen, mitä teen säännöllisen epäsäännöllisesti. Tykkään myös tutustua uusiin tyyppeihin ja mulle saa tulla aina jutteleen olipa aiheena Oulun kaupungin parantaminen tai vaikkapa hiihto ⛷️
#oulunone
Vihreä valtuustoryhmä haluaa vahvistaa ONEn vaikuttamismahdollisuuksia! 

Oulun vihreä valtuustoryhmä esittää, että Oulun Nuorten Edustajisto (ONE) saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksissa sekä suoran aloiteoikeuden valtuustolle.

Oulussa on parannettu toimintaedellytyksiä nuorten aitoon osallistumiseen ja myönnetty muun muassa puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin ONEn jäsenille. Lisäksi Oulussa toimii vuosina 2020-21 Sitran rahoittamana Nuorten politiikkakoulu, joka siirtyy tänä vuonna ONEn edelleen kehitettäväksi. 

Nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty useissa kunnissa ja Oulun täytyy suurena kaupunkina ja maakunnan keskuskaupunkina olla kehittämisessä etujoukoissa. Vuoden 2019 Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan nuorisovaltuuston edustukselliset vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Kyselyyn vastanneista kunnista 83 %:lla on nuorisovaltuuston edustaja läsnä puhe- ja läsnäolo-oikeudella ainakin yhdessä lautakunnassa ja 56 %:lla kunnanvaltuustossa.

Demokratiakasvatukselle ja osallisuuden kokemuksille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Tämän osoittavat demokratiaan kohdistuneet hyökkäykset eri puolilla maailmaa, myös omassa maassamme. ONEn vaikuttamismahdollisuuksia voidaan kehittää edelleen. Näin vahvistamme myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja voimme huomioida nuoret entistä paremmin omana erityisryhmänään niin päätöksenteossa kuin sen valmistelussa.

oulunone

#Oulu #vihreät #vihreätoulussa #kaikkienkaupunki #nuoret #OulunONE #nuorisovaltuusto #vaikuttaminen
Oulun nuorisovaltuusto ONEn puheenjohtaja Kosma kertoo omista kokemuksistaan nuorisovaltuustossa. Hae sinäkin mukaan nuorisovaltuuston toimintaan 31.10. mennessä osoitteessa www.ouka.fi/nuorisovaalit. oulunone oulunnuorisovaalit 

#oulunnuorisovaltuusto #oulunone #oulunnuorisopalvelut #nuortenoulu #oulu #nuortenpolitiikkakoulu 
#finland #demokratiakokeilut2020 #sitra #cityofoulu
Terve! 👋 Tiedätkö, mikä Oulussa on ONE? 🤔 Se on Oulun nuorisovaltuusto, jossa on 15-19-vuotiaita oululaisia nuoria, jotka haluavat olla mukana edistämässä nuorten asioita. Otapa instassa oulunone seurantaan, niin pysyt kärryillä, mitä nuorisovaltuustossa tehdään ja keitä siellä on! 
Ai niin, nuorisovaltuustoon voi hakea mukaan syksyllä ja uusi porukka aloittaa toiminnan ensi vuoden alussa. 
#oulunone #osallistujavaikuta #oulunnuorisovaltuusto #nuortenoulu #oulu 
#finland #nuortenpolitiikkakoulu #demokratiakokeilut2020 #oulunnuorisopalvelut #oulunnuorisovaalit2020
Autetaanpas @oulunpoliisi a #rullahaaste essa! Kok(k)oonnu verkossa, älä kylillä! Me haastetaan @kempeleennuva @nuvatyrnava @iinuva sekä @osykinsta !
. 
Toimi näin🎥:
🧻Nappaa vessapaperirulla
🧻"Kokoonnu verkossa, älä kylillä!"
🧻Potkaise haaste eteenpäin
🧻(älä roskaa)

#oulu #oulunone #nuoret #pysykotona #socialdistancing

Sivukategoria: Osallistu ja vaikuta

Mikä on NERO?

Nuorten NERO toimintaraha on tarkoitettu juuri sinulle oululainen nuori, joka haluat porukalla suunnitella ja toteuttaa tapahtumia, tilaisuuksia tai vaikka projekteja, jotka ovat kaikille avoimia.

Katso alta nuorten NERO toimintarahan esittelyvideo. Voit katsoa sen myös tämän linkin kautta: Nuorten NERO toimintaraha esittelyvideo (YouTube)

Nuorten NERO toimintarahan esittelyvideo


 

Nuorten NEROa voi hakea:

Jos sinulla ja kavereillasi on kasassa ryhmä (vähintään kolme henkilöä), jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 25-vuotiaita, teillä on mahdollisuus hakea NEROa. NEROa voi saada enimmillään jopa 1500 euroa!

Toiminnan tulee olla päihteetöntä, nuorille suunnattua ja nuorten toteuttamaa. Rahaa hakevalla ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen yhteyshenkilö.

Huomioithan, että NEROa voi hakea ajalla tammikuu-toukokuu sekä elokuu-joulukuu. Kesälomakuukausina ei käsittelyä.

Millainen projekti voi saada NERO-toimintarahaa? – Myöntämisperusteet

 • Rahaa myönnetään projektille, jossa nuoret ovat aktiivisia eli ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat toimintansa itse.
 • Nuoret itse arvioivat toteutuneen toimintansa ja raportoivat siitä. Toimintarahan myöntäminen edellyttää raportointia projektista.
 • Projekti kohdentuu ydinryhmän lisäksi myös muihin nuoriin
 • Projektin teema on vapaa
 • Projektin tulee olla konkreettinen ja toteutettavissa
 • Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.
 • NERO-rahaa ei myönnetä pääsääntöisesti hallintokuluihin tai irtaimen hankintaan.
 • Rahaa voi käyttää esimerkiksi palveluiden ostoon, tavarahankintaan, matkakuluihin, markkinointiin yms.
 • Rahoitusta voidaan myöntää vain kerran samaan käyttötarkoitukseen tai saman järjestön/ryhmän toimintaan saman kalenterivuoden aikana.

NEROa ei myönnetä

 • Toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa.
 • Koulun, oppilaitoksen, nuorisotalon tai laitoksen toimintaan.
 • Yliopiston ja muiden oppilaitosten aineyhdistyksien omaan toimintaan.

Myönnettyä NEROa ei saa käyttää muuhun kuin haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Raha voidaan periä takaisin, mikäli yleiset ehdot eivät täyty.

Hakeminen

NEROa voi hakea ajalla tammikuu-toukokuu sekä elokuu-joulukuu. Kesälomakuukausina ei käsittelyä.

Nuorten NERO-toimintarahaa voit hakea menemällä easiointi.ouka.fi sivulla ja valitsemalla sieltä nuorisoavustukset, jonka alta nuorten NERO löytyy.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta hakea NEROa eAsioinnin kautta, voit täyttää lomakkeen
NERO-hakemus -lomake (pdf)

Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen
Oulun kaupunginkirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämiseen eAsioinnissa tai sinulla on muuta kysyttävää, laitathan viestiä osoitteeseen .
 

Raportointi

Hyväksytyiltä projekteilta edellytetään aina kirjallista raportointia, jonka lisäksi mukana voi olla valokuvia, blogi tai esittelyvideo. Raportti ja muut tositteet toimitetaan eAsionti.ouka.fi osoitteeseen viimeistään kolme kuukautta projektin toteutumisesta.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää eAsiointia, lähetä raportti ja muut tositteet sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen

Oulun kaupunginkirjaamo PL71
(Käyntiosoite: Kansankatu 55A)
90015 OULUN KAUPUNKI

Raportin tulee sisältää seuraavat asiat:

Tapahtuman tiedot
Toiminnan tai tapahtuman nimi
Toteutusaika ja paikka
Ryhmän tai yhdistyksen nimi
Hakemuksessa mainittu vastuuhenkilö ja puhelinnumero

Toiminnan kuvaus (toteutunut)
Osallistujien lukumäärä ja ikäjakauma
Päästiinkö tavoitteisiin (miten tai miksi ei)
Miten saadut NERO-rahat käytettiin (liitteeksi aina kuittikopiot)
Muut liitteet: kuittikopiot (pakollinen), kuvia, blogi, esittelyvideo tms.

Jos tositteita ei toimiteta ajallaan, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Rahan käyttö tulee aina selvittää projektin päätyttyä.